KPSS

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları. 2021 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar için 2021 KPSS Lisans konuları ve soru dağılımlarını, soru sayılarını ÖSYM müfredatına göre güncel olarak listeledik. KPSS lisans konuları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. 2021 KPSS lisans sınavında konu dağılımları ve soru dağılımlarını bilip o konulara yoğunlaşmak sizleri daha çok net yaparak rakiplerinizden bir adım öne geçmenizi yardımcı olacaktır.

KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları

 • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
 • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Tarih: 27 Soru
 • Coğrafya: 18 Soru
 • Vatandaşlık: 9 Soru
 • Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak üzere 2021 KPSS Lisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik), 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer alacaktır. Güncel olarak 2021 KPSS Konularının listesi aşağıda detaylı olarak verilmiştir.


2021 KPSS Lisans Türkçe Konuları

 • Sözcüğün Anlam Özellikleri
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terimsel Anlam
 • Sözcükte Anlam Olayları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Kinaye (Değinmece)
 • Mecazımürsel (Ad Aktarması)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 • Eş – Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
 • Yansıma Sözcükler
 • Kalıplaşmış Söz Öbekleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
 • Cümlenin Yorumu
 • Cümlenin İletisi
 • Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
 • Cümlede Vurgu
 • Eş – Yakın Anlamlı Cümleler
 • Anlamca Çelişen Cümleler
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Olumlu Cümleler
 • Olumsuz Cümleler
 • Soru Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
 • Çıkarım
 • Kanıksama
 • Saptama
 • Değerlendirme
 • Yakınma – Sitem
 • Pişmanlık
 • Ön Yargı
 • Olasılık
 • Varsayım
 • Tahmin
 • Şaşırma
 • Kuşku
 • Uyarı
 • Öneri
 • Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 • Neden – Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
 • Amaç – Sonuç İlişkisi
 • Koşul (Şart) Cümleleri
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 • Öznel ve Nesnel Anlatım
 • Tanım Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
 • Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 • Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 • Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
 • Cümlenin Yapısı
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
 • Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
 • Paragrafı İkiye Bölme
 • Paragraf Oluşturma
 • Paragrafta Yer Değiştirme
 • Paragrafın İçeriği
 • Ana Düşünce
 • Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Anlatım Biçimleri
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatım
 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örnekleme
 • Sesler
 • Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
 • Ünsüz Sesler
 • Ses Olayları
 • Ünsüz Değişimi – Yumuşama
 • Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
 • Ses Düşmesi
 • Ses Türemesi
 • Ulama
 • Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
 • Ünlü Daralması
 • Kökte Ünlü Değişimi
 • Yardımcı Sesler
 • Kök ve Gövde
 • Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Çekim Ekleri
 • Yapılarına Göre Sözcükler
 • İsim (Ad)
 • Varlıkların Türüne Göre İsimler
 • Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 • İsmin Hâlleri
 • İsim Tamlamaları
 • Zamir (Adıl)
 • Kişi Zamirleri
 • İşaret Zamirleri
 • Belgisiz Zamirler
 • Soru Zamirleri
 • İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Niteleme Sıfatları
 • Belirtme Sıfatları
 • Adlaşmış Sıfatlar
 • Zarf (Belirteç)
 • Durum Zarfları
 • Yer-Yön Zarfları
 • Zaman Zarfları
 • Ölçü-Miktar Zarfları
 • Soru Zarfları
 • Edat (İlgeç)
 • Bağlaç
 • Ünlem
 • Fiil (Eylem)
 • İş (Kılış) Fiilleri
 • Oluş Fiileri
 • Durum Fiileri
 • Fiillerde Kip
 • Fiillerde Kişi
 • Fiillerde Olumsuzluk
 • Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
 • Fiillerde Çatı
 • Fiilimsiler
 • Fiilimsi Grupları
 • Yardımcı Fiiller
 • Ek Fiil (Ek-Eylem)
 • Cümle Türleri
 • Yüklemlerine Göre Cümleler
 • Öge Dizilişine Göre Cümleler
 • Yapılarına Göre Cümleler
 • Cümlenin Ögeleri
 • Yüklem
 • Özne
 • Nesne
 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Edat Tümleci
 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
 • Birleşik Kelimelerin Yazımı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yabancı Özel Adların Yazımı
 • Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
 • Nokta ( . )
 • Virgül ( , )
 • Noktalı Virgül ( ; )
 • İki Nokta ( : )
 • Üç Nokta ( … )
 • Soru İşareti ( ? )
 • Ünlem İşareti ( ! )
 • Kısa Çizgi ( – )
 • Uzun Çizgi (–)
 • Tırnak İşareti ( “ ” )
 • Parantez ( )
 • Kesme İşareti ( ’ )
 • Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
 • Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
 • Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 • Deyim-Atasözü Yanlışları
 • Anlam Belirsizliği
 • Mantık Hataları
 • Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Fiil ve Yüklem Yanlışları
 • Özne – Yüklem Uyuşmazlığı
 • Özne Eksikliği
 • Nesne Eksikliği
 • Dolaylı Tümleç Eksikliği
 • Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
 • Tamlama Yanlışları
 • Çatı Uyuşmazlığı

2021 KPSS Lisans Matematik Konuları

 • Sayı Kümeleri
 • Doğal Sayılar
 • Tam Sayılar
 • Faktöriyel
 • Sayma Sistemleri
 • Bölme
 • Bölünebilme Kuralları
 • Kesir ve Kesir Türleri
 • Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Denklem Kurma Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Faiz Problemleri
 • Kâr – Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Tablo ve Yorumlama
 • Grafik ve Yorumlama

2021 KPSS Lisans Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
 • Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)
 • Kavimler Göçü (375)
 • Avrupa Hunları (375 – 469)
 • Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
 • II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)
 • Uygur Devleti (744-840)
 • Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Türk – İslam Tarihi
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
 • Talas Savaşı (751)
 • İlk Türk – İslam Devletleri
 • Karahanlılar (840-1212)
 • Gazneliler (963-1187)
 • Tolunoğulları (868-905)
 • Akşitler (Ihşitler) (935-969)
 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
 • Harzemşahlar (1097-1231)
 • İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Türkiye Tarihi
 • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
 • Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)
 • Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)
 • XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)
 • Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 – 1792)
 • XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
 • Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 – 1922)
 • XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
 • II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 – 1839)
 • Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 – 1876)
 • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Orta Çağ da Avrupa
 • Yeni Çağ da Avrupa
 • Yakın Çağ da Avrupa
 • Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • Balkan Savaşları (1912 – 1913)
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı (1913)
 • Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar
 • I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)
 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
 • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
 • Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
 • Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
 • İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Kuvayimilliye’nin Kurulması
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Genelgeler ve Kongreler Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
 • Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
 • II. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan 1921)
 • Eskişehir – Kütahya Muharebeleri (10 – 24 Temmuz 1921)
 • Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
 • Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
 • Büyük Taarruz (26 Ağustos – 9 Eylül 1922)
 • Çanakkale Olayı
 • Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • Cumhuriyet Dönemi
 • II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri
 • Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Medeni Kanun un Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
 • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
 • Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
 • 1932 – 1939 Arası Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye
 • Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • SSCB’de Değişim ve Sonuçları
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Dünyadaki Gelişmeler
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
 • Küresel Sorunlar

2021 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

 • Matematik (Mutlak) Konum
 • Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları
 • Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.
 • Türkiye’nin Jeopolitiği
 • Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri
 • Fiziki Haritalar
 • Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
 • Türkiye’nin Platoları ve Ovaları
 • Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin Kıyı Tipleri
 • Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri
 • Türkiye’nin Su Varlığı
 • Türkiye’de Doğal Afetler
 • Türkiye’nin İklimi
 • Türkiye’de Sıcaklık
 • Türkiye’de Nemlilik ve Yağış
 • Türkiye’de İklim Tipleri
 • Türkiye’nin Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus Özellikleri
 • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu
 • Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği
 • Türkiye’de Göçler
 • Türkiye’de Yerleşme
 • Türkiye’de Mesken Tipleri
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Türkiye’de Arazi Kullanımı
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de Tarım
 • Türkiye’de Hayvancılık
 • Türkiye’de Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler
 • Türkiye’de Enerji Kaynakları.
 • Türkiye’de Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Türkiye’de Ticaret
 • Türkiye’de Turizm
 • Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri
 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
 • Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Karadeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Tanımı
 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar
 • Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)
 • Yardımcı Kaynaklar
 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Ceza ve Ehliyet
 • Özel Hukuk Dalları.
 • Hakkın Tanımı ve Türleri
 • Devlet Kavramı
 • Devlet Kurucu Unsurları
 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri
 • Hükümet Sistemleri
 • Anayasa
 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
 • Türk Anayasa Tarih
 • Kanun-u Esasî (1876)
 • Kanun-u Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 • 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası .
 • 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 • 1982 Anayasası
 • 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
 • 2017 Anayasasının Temel Özellikleri
 • Türk Tarihindeki Referandumlar
 • Yasama Organı
 • Yasama İşlemleri
 • TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni
 • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
 • TBMM Görev ve Yetkileri
 • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • Yürütme
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Tüzük
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
 • Yargı
 • Yargı Organı
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Mahkemeler
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Sayıştay
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Temel Hakların Türleri
 • İdare Hukuku
 • İdare (Kamu Yönetimi)
 • Yerel Yönetim Organları
 • Kamu Kuruluşları
 • Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar
 • Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar
 • KPSS Güncel Bilgiler
 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler
 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız
 • T.C. Anayasası Madde Dizini
 • 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri

2021 KPSS Lisans Geometri Konuları

 • Geometrik Kavramlar
 • Üçgende Açılar
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Açıortay Teoremleri
 • Üçgende Kenarortay Teoremleri
 • Özel Üçgenler
 • Özel Üçgenler
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Paralelkenar-Eşkanar-Dörtgen
 • Dikdörtgen-Kare
 • Yamuk-Deltoid
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Analitik Düzlem
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Doğrunun Grafiğinin Çizimi
 • Doğrunun Denklemleri
 • Simetriler
 • Eşitsizlikler
 • Prizma
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Dönel Silindir
 • Piramit
 • Düzgün Piramit
 • Kesik Piramit
 • Koni
 • Küre

2021 KPSS Eğitim Bilimleri soru sayıları ve konuları şunlardır;

 • Gelişim Psikolojisi Konuları – 12 soru
 • Öğrenme Psikolojisi Konuları – 12 soru
 • Program Geliştirme Konuları – 12 soru
 • Rehberlik Konuları – 12 soru
 • Ölçme ve Değerlendirme Konuları – 12 soru
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları – 20 soru

olmak üzere 80 soru bulunmaktadır.

2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavında ÖSYM tarafından soru sayısı 75 olarak belirlenmiştir.


👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu