Üniversite

Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi Maaşları 2024 Ne Kadar?

Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi Maaşları 2024 Ne Kadar?. Ek kazanç sağlamak için bilirkişilik işini pek çok kişi merak etmektedir. Bunu doğrudan meslek haline getiren kişiler de bulunduğundan şartlar araştırılmaktadır. Peki Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir? Bilirkişilik hakkından tüm bilinmesi gerekenlere bu makalemizden ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

Her ne kadar uzmanlık gerektiren bir iş olsa dahi, zaten kendi mesleğini yaparak uzmanlaşan kişiler, o meslek üzerinden bilirkişi işini gerçekleştirebilmektedir. Üstelik sağlanacak olan kazanç oldukça tatmin edici. Peki, nedir bu bilirkişi? Çalışma yaşam davaları ile beraber mahkeme işleri konusunda, neredeyse her dava için başvurulan uzman kişileri bilirkişi denmektedir. Aylık yüksek oranda kazanç imkanı sağlayan bilirkişi, ele alınan davalar konusunda sürecin daha doğru devam edebilmesi için görev yapar.

Uzman olduğu bir alan üzerinden verdiği destek ile buna bağlı olarak ücret kazanır. Bir bilirkişiye yılda aşağı yukarı 300 kadar dosya verilebilmektedir. Dosya üzerinden tahmin edici kazanç sağlanarak ay bazında önemli bir miktar elde edilmektedir. İş mahkemeleri ya da ceza mahkemeleri ile beraber, pek çok farklı mahkeme üzerinden davalar hakkında dosyalar gelir. Bu dosyalar üzerinde yapılan uzmanlık ile oldukça yüksek kazançlar sağlamak mümkün.


Bilirkişi Başvuru Şartları Nelerdir?

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.• Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 • Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
 • Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
 • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
 • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 • Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.
 • Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi almak kaydıyla fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.
 • Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
 • Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

1) Gerçek kişiler için;

• Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
• Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
• Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
• Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
• Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.
• Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
• Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
• Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

2) Özel hukuk tüzel kişileri için;

• Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyan ve Bilirkişilik Siciline kayıtlı gerçek kişileri istihdam etmek.
• Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi uyarınca belirlenen nitelikleri taşımak.
• Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının h bendi uyarınca belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevresinde faaliyette bulunmak.


İş Hukuku Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

Belli başlı bazı şartlara sahiptir. İşte o şartlar;

 • En az 3 yıllık herhangi bir meslek deneyimi kazanmış olmak,
 • Fiili ehliyete sahip olmak,
 • Farklı bir adalet komisyonu içerisinde listede bulunmamak,
 • Herhangi bir suç kaydı bulunmamak,
 • Kendi isteği dışında herhangi bir bilirkişi listesinden çıkarılmamak,
 • Meslekten atılmamış olmak,
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 25 ve üzeri yaşta olmak,

Bu kriterleri taşımak suretiyle doktor, mühendis, elektrik teknikeri ya da İnşaat alanı gibi pek çok farklı alanda çalışan her birey yasa olarak bilirkişilik yapabilir.


Bilirkişi Maaşları 2024 Ne Kadar?

Bilirkişilik yapanlar aylık olacak şekilde bir maaş almamaktadır. Bilirkişilerin aldıkları maaş, baktıkları dava dosyaları ile ilgilidir. Dosyanın boyutuna göre maaş almaktadırlar. Bilirkişiler, dosya başına para almaktadır.

 • a) Fera ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 1100,00 TL
 • b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
 • c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
 • ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
 • d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1460,00 TL
 • e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2200,00 TL
 • f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
 • g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için: 1100,00 TL
 • ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için: 1100,00 TL
 • h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
 • ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
 • i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2200,00 TL
 • j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 2320,00 TL

Tarife, adli ve idari yargı alanındaki tüm bilirkişilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Bilirkişi ücreti, bilirkişinin sarf ettiği emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti ifade etmektedir. Ayrıca, bilirkişinin inceleme, ulaşım, konaklama, yemek gibi giderleri belgelendirilerek ayrıca ödenmektedir.

Gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri belirlenirken, özel hukuk tüzel kişilerine 6. madde kapsamında dava ve işler için 3000,00 TL bilirkişi ücreti öngörülmüştür.

2024 Bilirkişi Ücret Tarifesi için tıklayınız.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Okutman Nasıl Olunur?

👉 Akademisyen Nasıl Olunur?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu