Kamu Personel Alımları

Bitlis Eren Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak!

Bitlis Eren Üniversitesi farklı bölümlere Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda  32 Akademik Personel Alacağını duyurdu. Tüm detayları makalemizde bulabilirsiniz…

Bitlis Eren Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak!

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı olmak üzere, 6 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

 

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.


Önemli Notlar

 

1-Başvuracak adayların yukarıda belirtilen bilim dosyalarının haricinde dilekçeye ayrıca Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini ( kurum içinden başvuranlar hariç) içeren bir dosyayı da başvuru yapılan birime yukarıda istenilen bilim dosyaları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecek olup E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

2-Başvuracak adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

3-Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4-Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

5-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

6-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.


Genel Şartlar

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.


Özel Şartlar

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır..

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.


İstenen Belgeler

1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y. Okulu’ nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (Akademik Kadro Başvuru Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

4. Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Lisans Transkripti

5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı

6- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

7- Son altı ay içinde içerisinde çekilmiş 1(bir) adet vesikalık fotoğraf

8.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

9- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)


Önemli Notlar

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10- Başvuracak Adayların Başvuru Formunda bulunan İlan Numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

11-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, başvuru tarihleri içerisinde alınan öğrenci belgesinin gönderilmesi zorunludur.


Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu