Kamu Personel Alımları

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara ve İstanbul’da görevlendirilmek üzere 100 Uzman Yardımcısı Alacak.

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 100 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara ve İstanbul’da görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

BÖLÜM (ALAN) ALAN KOD GÖREV YERİ KONTENJAN
HUKUK HUK-1 ANKARA 8
İKTİSAT İKT-1 ANKARA 12
İŞLETME İŞL-1 ANKARA 11
MALİYE MLY-1 ANKARA 6
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULİ-1 ANKARA 3
EKONOMETRİ EKO-1 ANKARA 10
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK-1 ANKARA 2
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİL-1 ANKARA 4
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ END-1 ANKARA 7

 

BÖLÜM (ALAN) ALAN KOD GÖREV YERİ KONTENJAN
HUKUK HUK-2 İSTANBUL 2
İKTİSAT İKT-2 İSTANBUL 12
İŞLETME İŞL-2 İSTANBUL 11
İSTATİSTİK İST-2 İSTANBUL 2
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİL-2 İSTANBUL 1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ END-2 İSTANBUL 9

Sınav düzenlenen alanlar ve görev yerleri TABLO 1 ve TABLO 2′ de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır. Adaylar, her iki tablo ve tabloda yer verilen alanlar itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (07/02/2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

B- Özel Şartlar

a) Hukuk alanı için;

Hukuk bölümü mezunu olmak,

KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre HUK-1 alanında ilk 32,

HUK-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

b) İktisat alanı için;

İktisat bölümü mezunu olmak,

KPSSP-14 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İKT-1 alanında ilk 48,

İKT-2 alanında ilk 48 aday içerisinde bulunmak,

c) İşletme alanı için;

İşletme bölümü mezunu olmak,

KPSSP-25 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İŞL-1 alanında ilk 44,

İŞL-2 alanında ilk 44 aday içerisinde bulunmak, ç) Maliye alanı için;

Maliye bölümü mezunu olmak,

KPSSP-19 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MLY-1 alanında ilk 24

aday içerisinde bulunmak,

d) Uluslararası İlişkiler alanı için;

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak,

KPSSP-34 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre ULİ-1 alanında ilk 12 aday içerisinde bulunmak,

e) Ekonometri alanı için;

Ekonometri bölümü mezunu olmak,

KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre EKO-1 alanında ilk 40 aday içerisinde bulunmak,

f) İstatistik alanı için;

İstatistik bölümü mezunu olmak,

KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İST-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

g) Makine Mühendisliği alanı için;

Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak,

KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MAK-1 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

ğ) Bilgisayar Mühendisliği alanı için;

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak,

KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre BİL-1 alanında ilk 16, BİL-2 alanında ilk 4 aday içerisinde bulunmak,

h) Endüstri Mühendisliği alanı için;

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak,

KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre END-1 alanında ilk 28, END-2 alanında ilk 36 aday içerisinde bulunmak,

gereklidir.

IV-SINAV BAŞVURUSU:

a) TABLO 1’de görev yeri Ankara olan alanlar, TABLO 2’de ise görev yeri İstanbul olan alanlar gösterilmiştir. Adaylar, TABLO 1 veya TABLO 2’de yer verilen alanlardan sadece bir tanesini, alan kodunu belirtmek suretiyle tercih edebilecektir.

b) Giriş sınavı başvurusu, 27/01/2020 tarihinden 07/02/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:30) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

c) Diploma, varsa denklik belgesi ve YDS veya buna denkliği bulunan başka sınav sonuç belgesi taratılarak başvuru esnasında yüklenecektir. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.

ç) Başvuru Formunun imzalı bir örneği ile onaylı eklerinin; bu duyuruda yer verilen “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

V- SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

Adaylar, TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan için ayrı ayrı olmak suretiyle KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır.

VI- SINAV KONULARI:

Giriş sınavı konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

b) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

c) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

ç) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası, Muhasebe,

d) Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk,

e) Ekonometri Alanı: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

f) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

g) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol,

ğ) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

h) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe.

VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınavına katıldığı alanın konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Her alan (TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle) için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII-ATAMA:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, sınav başvurusu esnasında tercihte bulunduğu Ankara veya İstanbul İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine atanacaktır.

IX-DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 07/02/2020 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu