Öğrenci Gazetesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) Çıkmış Sorular PDF İndir

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) Çıkmış Sorular PDF İndir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı her yıl kurum içerisinden uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş için yapılan yükselme sınavıdır. Bu makalemizde Uzman Çavuşluktan, Astsubaylığa geçiş yapmak isteyenler için geçmiş yıllara ait Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) Çıkmış Sorular PDF formatında derledik.

JSPS Çıkmış Sorular PDF

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavında 115 konu bulunmaktadır. Baraj puanı her yıl sınava giren aday sayısına göre değişmektedir. 2020 yılın baraj puanı 45 puandı. Branşlara başvuru puanı ise 50 puandır. Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak önceki yıllara ait Uzman Erbaş ve Astsubay, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) Çıkmış Soruları PDF formatında İndirebilirsiniz.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) Çıkmış Sorular PDF İndir (Uzman Erbaş)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) Çıkmış Sorular PDF İndir (Astsubay)


Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı Konuları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavında 115 konu bulunmaktadır. Baraj puanı her yıl sınava giren aday sayısına göre değişmektedir.

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1. Türkçe
2. İnkılap Tarihi
3. Atatürkçülük
4. Tarih
5. Coğrafya
6. Muhakeme Yeteneği
7. T.C Anayasası
8. Gündemdeki Konular
Jandarma Branşı Personelin JSPS Konu ve Kapsamları
1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
3. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
4. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
5. 2911 Saylı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
6. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
7. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
8. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
9. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
10. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
11. 6831 Sayılı Orman Kanunu
12. 4342 Sayılı Mera Kanunu
13. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
14. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
15. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
16. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
17. 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu
18. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
19. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
20. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
21. 5015 Sayılı Petrol Piyasaları Kanunu
22. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
23. 2872 Saylı Çevre Kanunu
24. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
25. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
26. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
27. 3298 Sayılı Uyuşturucu İle Mücadele Kanunu
28. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
29. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
30. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
31. 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu
32. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Hakkında Kanun
33. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
34. 5549 Sayılı Seç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
35. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
36. 4733 Sayılı Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
37. 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
38. 4702 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
39. 4733 sayılı kanun listede iki kez yazılmıştır
40. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
41. Ses ve Gazi Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
42. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
43. Karayolları Trafik Yönetmeliği
44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği
45. Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarım Bulanlara, Haber Verenlere ve
Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye ile İlgili Yönetmelik
46. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
47. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
48. Adli Kolluk Yönetmeliği
49. Adli ve Önlemem aramaları Yönetmliği
50. Suç Eşyası Yönetmeliği
51. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
52. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
53. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
54. CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK
KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
55. CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA
TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
56. ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ
TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
57. ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
58. İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
59. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
60. KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
61. UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
62. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA
YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
63. TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
64. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
65. KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN
KURULMASI, YÖNETİMİ, İŞLETİLMESİ, İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
66. İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
67. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA
STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK
68. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
69. GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
70. SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE
KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK
71. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
72. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
73. KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
JSPS Müşterek Konu ve Kapsamları
1. 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU
2. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
4. 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
5. 5442 SA YILI İL İDARESİ KANUNU
6. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
7. 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU
8. 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
9. 2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
10. 2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
11. 5816 SAYILI ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
12. 6284 SA YILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
13. 2893 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU
14. 7068 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNU
15. 4678 SAYILI TSK’DA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY
VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
16. 5070 SAYILI ELEKRONİK İMZA KANUNU
17. RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
18. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
19. SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ
20. JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YEKLİLERİ YÖNETMELİĞİ
21. 3024 SA YILI KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM
HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
22. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN
ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
23. 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV
BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
24. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA
KANUNUN UYGULANMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR,
BIÇAKLAR VE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
25. 2 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIGI KARARNAMESİ
26. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27. GN.K.LIĞI VE S.G.K.LIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
28. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİN HİZMET ESASLARI HAKKIN DA YÖNETMELİK

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu