Kamu Personel Alımları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 41 Personel Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 10 farklı unvanda en az lise mezunu 41 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 2020 KPSS puanıyla, şahsen yapılacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 41 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.


Genel ve Özel Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarım taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 6.  
  657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 7.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
 10.  iş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
 11. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
 12. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 13. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 14. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

  Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.

  Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

 15. Başvurularda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 16. KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
 17. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 18.  Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvuru Yeri/Adresi:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez.

Başvuru Tarihleri :

Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.


Başvuruda İstenilen Belgeler

 1.  KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 2. Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 3. Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. Fotoğraf, (1 adet)
 6. Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
 7. Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
 8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
 9. Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 10.  Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 


Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu