Kamu Personel Alımları

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Personel Alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı olmak üzere sözleşmeli 50 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 eylül 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından yazılı ve sözlü giriş sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)

c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

ç) Yerüstü maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)

d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

1.2. MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Maden Haritacılığı Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)

c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

ç) En az bir yıl mesleki iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 360 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde çalışma şartı bulunmamaktadır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

 

d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2) İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. Başvuru

Adaylar başvurularını 25/08/2021 – 05/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sisteme yüklenecek belgeler;

a) “Yerüstü Maden Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için yerüstü üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde en az 5 (beş) yıl çalıştığını gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge (İlgili adreste hizmet dökümü barkodlu ve işveren bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

b) Yerüstü Maden Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kuramlarının yazısı veya Teknik/Daimi Nezaretçilik kayıtları,

c) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl mesleki iş tecrübesini gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge (İlgili adreste hizmet dökümü barkodlu ve işveren bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

ç) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.2. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru şartlarını haiz olan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu kabul edilmeyenler, söz konusu liste yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

2.3. Sınav Ücretinin Yatırılması

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav ücreti olan 225 (İkiyüzyirmibeş) TL’yi 27/09/2021 – 01/10/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.

3) YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Yazılı sınav 06 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da, saat 10.30’da Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından yapılacaktır.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu yapmış adayların sınava girecekleri yerleri gösteren “Sınav Giriş Belgeleri” ANKÜSEM web sayfasında yayımlanacaktır.

4) YAZILI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

Yazılı sınava girecek adaylara aşağıda yer aldığı şekliye 40 “ortak alan sorusu”, 40 “Üniversite eğitimine ait mesleki konular” olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli olacak şekilde toplamda 80 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda uyulacak kurallar ve esasların detayı ANKÜSEM web adresinde ilan edilecektir.

 

 

5) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün internet adreslerinde ilan edilecektir.

Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ANKÜSEM internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ANKÜSEM internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtirazlar, itiraz sürecinin bitiminden itibaren başlayacak şekilde 10 (on) iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılacak ve itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25.-TL (Yirmi beş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir. Örneğin bir aday iki soruya birden itiraz edecekse 50.-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

6) SÖZLÜ SINAV KONULARI VE UYGULAMA ESASLARI

Sözlü sınav tarihi ve yeri www.mapeg.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat,

b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d- Genel yetenek ve genel kültürü,

e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

7) DEĞERLENDİRME VE ATAMA

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda belirtilen kontenjan sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, belli bir grubun ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir gruptan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere bu pozisyonlara, aynı gruba ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Genel Müdürlük, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.mapeg.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların ikamet adreslerine yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8) BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük internet sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

Tel: 0 (312) 212 80 00 / 5808 – 5809

İlan olunur. 7855/1-1

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu