Kamu Personel Alımları

Milli Savunma Bakanlığı 38 Memur Alacak

Milli Savunma Bakanlığına çeşitli birimlerde 31 Ocak 2020 tarihine kadar toplamda 38 memur alacak.

1. GENEL HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde memur olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel alımı yapılacaktır.

b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 201931 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d. Adaylar başvuru şartlarında istenen; ustalık-kalfalık belgesi, pedagojik formasyon belgesi,

yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesi ve bilgisayar sertifikasını sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e. Eğitim niteliği olarak, ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar diplomalarını sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

f. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (VAZİFE MALULU KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

g. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

ğ. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

h. İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen nit eliklere sahip olmak,

(EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2019 -31 Ocak 2020 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde 10 Mart 2020 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlara gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

(4) Müracaat edeceği unvana ait ustalık-kalfalık belgesi, bilgisayar sertifikası, pedagojik formasyon belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

(5) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (VAZİFE MALULU KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

b. Mülakat Sınavı:

(1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.

(2) Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

c. Değerlendirme

(1) Mülakat sınavında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Mülakat sınavından 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar.

(2) Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu ve mülakat sınavı notunun aritmetik ortalaması alınması suretiyle ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların notlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(3) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

ç. Sağlık Muayene İşlemleri

(1) Sınavlarda başarılı olan adayların sağlık raporu alabilmeleri maksadıyla, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıca yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

2019 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No. Faaliyet Tarih
1 Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden

çevrimiçi (Online) alınması

30 Aralık 2019-31 Ocak 2020

(Saat 17.00’a kadar.)

2 Başvuru ve sınavlar için çağrılacak

adayların genel ağ (İnternet)

üzerinden yayımlanması

10 Mart 2020’den sonra
3 Sınavların icrası (Mülakat/Uygulamalı sınav) https://personeltemin.msb.gov.tr

adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

4 Başarılı (Asil ve yedek) adayların

ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)

https://personeltemin.msb.gov.tr

adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.

NO.

UNVANI SINIFI KADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ATANACAĞI

İL

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Uzman GİHS 9 4 KPSSP03 ANKARA Tarih bölümü lisans programından mezun olmak
2. Kütüphaneci THS 9 1 KPSSP03 ANKARA Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik lisans programlarından mezun olmak

S.

NO.

UNVANI SINIFI KADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİ ATANACAĞI

İL

MESLEKİ

YETERLİLİK

SINAVI

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Mühendis

(Bilgisayar)

THS 8 2 KPSSP03 E/K ANKARA Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve

Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. Hukuk Uzmanı GİHS 9 2 KPSSP03 E/K ANKARA Hukuk lisans programından mezun olmak.
3. Çince

Öğretmeni

EÖHS 9 1 KPSSP03 E/K İSTANBUL Çin Dili ve Edebiyatı veya Mütercim -Tercümanlık (Çince) lisans programlarının

birinden mezun olmak ve Pedagojik Formasyona sahip olmak.

4. Gürcüce

Öğretmeni

EÖHS 9 1 KPSSP03 E/K İSTANBUL Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak ve

Pedagojik Formasyona sahip olmak.

5. Psikolog (1) SHS 8 1 KPSSP03 E/K BURDUR Psikoloji lisans programından mezun olmak.
6. Psikolog (2) SHS 8 1 KPSSP03 E/K TOKAT Psikoloji lisans programından mezun olmak.
7. Tekniker (Emlak) (1) THS 9 1 KPSSP93 E/K ANKARA Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği,

Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

8. Tekniker (Emlak) (2) THS 9 1 KPSSP93 E/K MALATYA Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği,

Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

UNVANI SINIFI KADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ATANACAĞI

İL

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
Mühendis (Elektrik ) THS 8 2 KPSSP03 KOCAELİ Fakültelerin Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Tekniker

(Matbaa)

THS 9 1 KPSSP93 İSTANBUL Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım Basım-Yayıncılık,

Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet

Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın

Teknolojileri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İstatistikçi THS 8 1 KPSSP03 ANKARA İstatistik / İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri / Matematik ve

İstatistik Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Uzman

(Medya Yapım)

GİHS 9 1 KPSSP03 YALOVA Fakültelerin Basın ve Yayın / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık /

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans programlarından mezunu olmak.

UNVANI SINIFI KADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ATANACAĞI

İL

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
Tekniker

(Harita

Kadastro)

THS 9 1 KPSSP93 BATMAN Harita ve Kadastro Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak
İnşaat

Mühendisi

THS 8 1 KPSSP03 DİYARBAKIR İnşaat Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak
Psikolog SHS 8 1 KPSSP03 ANKARA Psikoloji lisans programından mezun olmak
UNVANI SINIFI ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ATANACAĞI

İL

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
Teknisyen

(Elektrik)

THS 1 KPSSP94 ANKARA Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik

Teknolojisi alanı ve dalları, Elektrik

Teknolojisi, Elektronik, Elektrik Alanı

ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon

Teknolojileri Alanı –

Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

MEB’den onaylı Elektrik

Tesisatçılığı sertifikası

veya Elektrikçilik sertifikası

sahibi olmak;

3308 sayılı kanuna göre

Elektrik tesisatçılığı ,

Bakım ve Onarım Elektrikçiliği ,

Elektrik

Tesisatçılığı ustalık veya

kalfalık belgesi sahibi olmak.

Hizmetli (1) YHS 1 KPSSP94 ANKARA Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Berber (1) YHS 1 KPSSP94 ANKARA Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 3308 sayılı Kanuna göre erkek berberliği

dalında kalfalık veya ustalık

belgesine sahip olmak.

Hizmetli (2) YHS 4 KPSSP94 İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Uzman (Kıdem Terfi) GİHS 1 KPSSP03 İSTANBUL Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye,

Ekonometri, Uluslararası İlişkiler ve

Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler,

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

Toplumsal ve Siyasal Bilimler

lisans programlarından Mezun Olmak.

Berber (2) YHS 1 KPSSP94 İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 3308 sayılı Kanuna

göre erkek

berberliği

dalında kalfalık veya ustalık

belgesine sahip olmak.

Veri Hazırlama Kontrol

İşletmeni

GİHS 1 KPSSP93 İSTANBUL Yüksekokulların herhangi bir alanından mezun olmak Bilgisayar Sertifikası Bulunması
Garson YHS 1 KPSSP94 İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının Turizm ve Otelcilik

eğitimi veren herhangi bir alanından mezun olmak.

Hizmetli (3) YHS 2 KPSSP94 BALIKESİR Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Hizmetli (4) YHS 1 KPSSP94 İZMİR Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Terzi YHS 1 KPSSP94 İZMİR Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 3308 sayılı Kanuna göre terzilik

dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu