Kamu Personel Alımları

Necmettin Erbakan Üniversitesi 87 Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 74 Hemşire, 13 Diğer Personeli ve Tekniker olmak üzere sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 74 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
02 Sağlık

Teknikeri

2 Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
03 Diğer Sağlık Personeli 4 İlk ve Acil Yardım önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
04 Diğer Sağlık Personeli 2 Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
05 Diğer Sağlık Personeli 1 Eczane Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
06 Diğer Sağlık Personeli 2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
07 Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4 – Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,

5 – 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7 – Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

8 – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

ll. ÖZEL ŞARTLAR

1 – Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

2 – Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 – 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

IlI. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1 – Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)

2 – Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,

3 – Çalışma belgesi

4 – Kimlik Belgesi

5 – 2018 KPSS (B) grubu sonuç belgesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu