Öğrenci Gazetesi

POMEM İntibak Eğitimi Nedir? İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

POMEM İntibak Eğitimi Nedir? İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön lisans ve lisans mezunlarının başvuruda bulunabildiği kurumdur. POMEM başvurularında KPSS puanı istenilmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar polis akademisinin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde ön sağlık-fiziki yeterlilik parkuru-sözlü mülakat aşamalarından geçer. Başarı ile mülakatları geçen adaylar Polis Akademisi tarafından İntibak Eğitimine alınır. Peki POMEM İntibak Eğitimi Nasıl Oluyor? POMEM İntibak Eğitimi Sonrası İzin Var mı? POMEM İntibak Eğitimi İzin Günleri… Gelin hep birlikte POMEM İntibak Eğitimi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim…

POMEM İntibak Eğitimi Nedir?

POMEM sınavları sonucunda Polis Akademisinde eğitim almaya hak kazanan adayların karşısına intibak eğitimi çıkmaktadır. Eğitim almaya hak kazanan tüm adaylar kurumlar tarafından ilan edilen tarihlerde okullara geçici kayıtlarını yaparlar. Ardından adayların alacakları eğitimlere, yapacakları görevlere ilişkin verilecek olan intibak eğitimi başlar. İntibak eğitimi genellikle geçici kayıt sonrasındaki ilk Pazartesi günü itibariyle başlar.

POMEM Eğitim-Öğretim Esasları

POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

 1. a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.
 2. b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuvar, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve  seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.
 3. c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

POMEM Eğitim-Öğretimin Şekli

POMEM’lerde  dört aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.

POMEM’lerde okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp,  Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.

POMEM’lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

Programlar; sınıf, laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile öğrencilere inceleme gezileri yaptırmak suretiyle gerçekleştirilir. Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlarlar. Uygulama çalışmaları, öğretim elemanlarının gözetiminde; sınıf, laboratuvar, ilgili birim veya örnek polis merkezinde yaptırılır ve uygulamalar öğrenciye açıklanır.


 POMEM İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

POMEM’lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az dört aydır. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılır.

Eğitim-öğretim takvimi

POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin başlamasından önce POMEM’lere gönderilir.

POMEM Haftalık ve günlük eğitim süresi

POMEM’lerde haftada en çok otuz saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba günü öğleden sonra ders yapılmaz. Ders saatlerinin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda POMEM Müdürlüklerince belirlenir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

7 nci maddede belirtilen sömestr izninden başka resmi tatillerde de eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir.

Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam Mecburiyeti

Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilir.

POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilirler.

(Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.

 


POMEM İntibak Eğitimi İzinleri

Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir:

 1. a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler.
 2. b) Evci İzni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.
 3. c) Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mecburdurlar.

ç) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez.

 1. Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.
 2. Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.
 3. Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne kadar verilen izindir.
 4. Hastalık İzni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin POMEM dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır.

İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir.

İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.


Öğrenim Sırasında Evlilik

Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.


Okuldan Ayrılma ve Çıkarılma

Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ edilir.

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla;

 1. Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,
 2. Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin

Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri kesilir.

POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 POMEM Yedek Nedir? Yedek Alımı Nasıl Yapılır?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu