Kamu Personel Alımları

Sağlık Bakanlığı Lisans Mezunu 40 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Sağlık Bakanlığı, en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme mezunu 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2022

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 (Kırk) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.


Giriş Sınavı Başvuru Şartları

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak.

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinden sonra doğanlar)

d) Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.


Giriş Sınavına Başvuru Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet – Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.


Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavına, alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katı aday çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı aday listesine itiraz, listenin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.


Giriş Sınavı Şekli, Tarihi ve Yeri

Giriş sınavı, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavın ilk aşaması, tüm adayların katılımıyla 30 Ocak 2022 tarihinde, 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 7/a maddesinde yer alan değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. İkinci aşama ise 31 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e maddesinde belirtilen diğer yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya COVID-19 vakası temaslısı olan adaylar, sınav girişinde görevlilere bilgi vermelidirler. Bu durumdaki adaylar birinci aşamada ayrı salonda sınava alınacaklar, ikinci aşamada ise diğer adaylardan ayrılarak sınav komisyonunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sınava alınacaklardır.


Sınav Girişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. (Sırasıyla, “Başvurularım”, “Bilgiler”, “Aday Başvuru Bilgileri”, “Yazdır”)

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.


GİRİŞ SINAVI KONULARI

a) Hukuk;

1. Anayasa hukuku (Genel esaslar),

2. İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

3. Ceza hukuku (Genel esaslar ve memur suçları),

4. Medeni hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

5. Borçlar hukuku (Genel esaslar),

6. Ticaret hukuku (Genel esaslar),

7. Ceza muhakemeleri usulü hukuku (Genel esaslar).

b) İktisat;

1. İktisat teorisi (Mikro iktisat, makro iktisat),

2. İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

3. Para, banka, kredi ve konjonktür,

4. Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,

5. İşletme iktisadı,

6. Güncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1. Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,

2. Kamu giderleri,

3. Bütçe.

ç) Muhasebe;

1. Genel muhasebe,

2. Bilanço analizi ve teknikleri,

3. Ticari hesap.

d) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular.


Adayların Değerlendirilmesi

Adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek belirlenecektir.

Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara gerekli tebligat yapılır. Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığa müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.


Diğer Hususlar

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler sınava alınmayacak, sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır. Bunların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu adaylar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlar, kamu görevlisi ise çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu