Kamu Personel Alımları

Ticaret Bakanlığı 22 Mühendis Alacak

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli 22 mühendis alacak.

Ticaret Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I) BAŞVURU ŞARTLARI

A.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f)Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

I-) KURUMSAL YAZILIM MİMARI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1)Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

2)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

3)Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı

ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

4)Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük çaplı

yazılım projelerinde yazılım mimarı olarak görev yapmış olmak,

5)Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6)Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

7).NET Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8).NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LinQ SQL, IIS teknolojileri

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9)Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10)Jquery, Ajax, CSS, Javascript, Typescript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

11)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12)Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

13)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

14)Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

15)IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16)Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17)Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

18)Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

19)Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

20)IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda

tecrübe sahibi olmak,

21)Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

22)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

23)Versiyon kontrol sistemleri(TFS,GIT,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

24)Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

25)Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

26)Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

27)İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

28)İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams), UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak,

29)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

30)Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

31)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen

.NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak,

PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,

CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak.

NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak

II-) KURUMSAL PROJE YÖNETİCİSİ (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

2)Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,

3)Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük çaplı yazılım projelerinde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

4)Yazılım kapsam yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

5)Yaygın yazılım lisanslama modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,

6)Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7)Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak

8)İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9)İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak,

10)Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,

11)Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

12)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

13)İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanabiliyor

olmak,

14)Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak,

15)İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

16)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

17)Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

18)Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

19)Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

20)Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21)Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

22)Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

23)BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

24)CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi olmak,

25)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

26)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

27)Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak

28)CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde Proje Yöneticisi olarak iş

tecrübesine sahip olmak,

29)TOGAF sertifikasına sahip olmak,

30)Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak,

Tercihen

Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak,

Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,

III-) KIDEMLİ UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam

Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek,

2)Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

3)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

4)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5)Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6).NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7).NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET,

ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

8)JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web

teknolojilerine hakim ve deneyim sahibi olmak,

9)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim

sahibi olmak,

10)RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11)MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

12)SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

13)IBM MQ, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14)Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15)Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

16)Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi sahibi olmak,

17)Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,

18)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

Tercihen

Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip

olmak,

Java EE Framework konusunda tecrübe sahibi olmak,

IV-) KIDEMLİ ALTYAPI VE KONFİGURASYON UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı –

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek,

2)Network, firewall, load balancer, proxy konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi

olmak,

3)IIS, NGINX, Weblogic vb. web sunucuları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4)Continuous Integration / Continuous Delivery konularında bilgi ve deneyim sahibi

olmak,

5)TSF, GIT, SVN konularında deneyimli olmak,

6)Log yönetimi araçlarında deneyim sahibi olmak,

7)Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,

8)Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker,

Kubernetes, vs),

9)İzleme(monitoring) uygulamalarına konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10)Linux işletim sisteminde deneyim sahibi olmak,

11)Bulut(cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

12)Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim

olmak,

13)Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,

14)Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, farklı platformlarda yazılımı test

edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

15)Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin

sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

V-) UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2)Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

3)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

4)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5)Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6).NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, C# .NET, ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

7)JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,

8)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9)Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

10)MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

11)SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,

12)Kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi

olmak,

13)Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,

14)Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,

15)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

Tercihen

.NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip

olmak,

PHP, Pytthon veya Java EE ile gerçekleştirilen bir adet kurumsal uygulama yazılımı projesinde yer almış olmak

VI-) YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

1) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,

2) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak,

3) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

4) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

5) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip

olmak,

6) JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

9)SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak,

10)Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design altyapısını bilgisine sahip olmak

11)Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli olmak,

12)Cache’leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim

sahibi olmak,

13)TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

Tercihen

React Native ve/veya Ionic 3.0 ve üzeri tecrübeye sahip olmak,

Tercihen .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübe sahibi

VII- ) MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme alanında deneyimli,

3) React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine sahip

olmak,

4) React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak,

5) HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak,

6) JavaScript, TypeScript, ES6 konularında tecrübe sahibi olmak,

7) Webpack, Npm ve Yarn hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) Responsive design & adaptive design konularında tecrübe sahibi olmak,

9) UI, UX deneyim sahibi olmak,

10) Cihaz odaklı UI kurallarına hakim,

11) RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme konusunda deneyim sahibi olmak,

12) Google Firebase, Realtime Database deneyim sahibi olmak,

13) App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip

olmak,

14) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

15) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,

Tercihen

Native IOS ve/veya Android uygulamaları geliştirmiş olmak,

App Store veya Google Play Store’da referans uygulama gösterebilen,

.Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübesi olmak,

Bilgi güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

VIII- ) İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

2) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,

3)Gereksinimlerin çıkartılması, doğrulanması ve geçerlemesi (elicitation, verification, validation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

4)Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,

5)İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6)Kurumsal uygulamaların analizi ve süreç yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

7)TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8)EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9)Temel SQL bilgisine sahip olmak,

10)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,

11)İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,

12)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

Tercihen

Agile, Scrum metodolojilerinde deneyim sahibi olmak,

ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

Veri kalitesi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

IX-) YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇLERİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1)Büyük ölçekli ve çok modüllü yazılım/ uygulama geliştirme projelerinde en az üç (3)

yıl görev almış olmak ve bunu belgelemek,

2)Yazılım mühendisliği süreç, araç ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

3)IEEE ve ISO’nun Yazılım Mühendisliği standartları konusunda uygulama deneyimi

sahibi olmak,

4)Nesne yönelimli yazılım geliştirme (analiz, tasarım, kodlama, test) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

5)Proje Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

6)Birleşik Modelleme Dili (UML) görünüm ve diyagramları oluşturma ve çözümleme

konusunda tecrübe sahibi olmak,

7)Gereksinim çıkarma, analiz ve modelleme teknikleri ve gereksinim belgeleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8)Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim

olmak,

9)İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,

10)Projeye ilişkin analiz ve tasarım dokümanlarının gözden geçirilerek proje test

planlarının hazırlanması, test senaryolarının oluşturulması ve testlerin koşturulması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11)Yazılım test araçları ve test otomasyonlarının kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12)Fonksiyonel testler, regression testleri, entegrasyon testleri, kullanıcı kabul testleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13)Testlerin manuel olarak koşturulması ve test raporlarının yayınlanması, hata kayıtlarının açılması ve takibi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

14)Testlerin otomatize edilip DEVOPS/CI ortamına entegre edilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

15)Web/Mobil uygulama testleri, API ve servis testlerinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen

Yazılım test verilerinin toplanması, test organizasyonunu planlama, oluşturma, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, tasarım-analiz ve test danışmanlarını, projelerin analiz, tasarım ve test aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

X-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2)En az 2500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak,

3)En az 2500 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 120 kenar anahtar ve birden fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış olmak,

4)Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

5)Tercihen Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.

6)Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7)NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 2500 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak, (Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass)

8)DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9)Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,

10)Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11)Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak (Tercihen CCNA Wireless sertifikasına sahip olmak),

12)Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak)

13)Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

14)Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,

15)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

16)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

XI-) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2)Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım (Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,

3)En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

4)Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

5)Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

i.Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

ii.Certified Ethical Hacking (CEH)

iii.GIAC Penetration Tester (GPEN)

iv.GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

v.Offensive Security Certified Professional (OSCP)

vi.Licensed Penetration Tester (LPT)

vii.GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

viii.Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)

6)Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların

tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

7)Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

8)Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,

9)Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak,

10)Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

11)ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi

olmak,

12)Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,

13)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

14)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

XII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

katı)

1)En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

3) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,

4) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012R2, 2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

5) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi

olmak,

6) System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,

7) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,

8) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

9) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,

10) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak,

12) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

13) Tercihen; Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

14) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

15) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

16) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

17) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak,

18) Takım çalışmasına yatkın olmak.

XIII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3

katı)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2) Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

3) Python ve Bash Shell scripting konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,

4) Sunucu sanallaştırma tarafında tecrübe sahibi olup en az VMware Certified Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,

5) Tercihen Veri deposu üreticilerinin üst seviyedeki segmentteki ürünleri kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. Bu tip veri depoları üzerinde konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,

6) Tercihen SAN (Storage Area Network) yönetiminde tecrübeli olmak, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,

7)Tercihen yedekleme teknolojileri konusunda tecrübesi olmak, Networker, Comvault, Netbackup vb. yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.

8)Tercihen OpenStack, OpenShift kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak ve tercihen Red Hat Certified Specialist in Red Hat OpenStack sertifikasına sahip olmak,

9)Tercihen Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından biriyle tecrübe sahibi

olmak,

XIV-) VERİ AMBARI / RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

1)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2)Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3)İyi derecede SQL bilgisi olmak,

4)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekası konularında en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

5)Veri Ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6)İş Zekası Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7)ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8)Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

9)OLAP mimari yapıları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10)Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

11)Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

12)Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

13)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

14)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

Tercihen

IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak,

IBM Datastage veri aktarımı (ETL) ürünü ile çalışmış olmak,

IBM Veri ambarı sunucusu (Appliance) ürünü ile çalışmış olmak,

IBM CDC Anlık değişen veri aktarımı ürünü ile çalışmış olmak,

Kurumsal iş zekası, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak,

XV-) RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

1)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2)Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3)İyi derecede SQL bilgisi olmak,

4)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekası konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

5) İş Zekası Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Big Data teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

9) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

10) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

11) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

12) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

Tercihen

IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak.

Dashboard ürünleri IBM Cognos, PowerBI, Oracle BI, Qlikview,vb . Ürünlerden en az birini bilmek,

Kurumsal iş zekası, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak,

II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),

2 katı ödenecek pozisyonlara başvuracak adaylar gerekli şartları taşıması kaydıyla birden fazla grup ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla grup ve pozisyona başvuracak adaylar başvuru formunda ilgili bölümleri işaretlemek suretiyle bu durumu belirtmeleri gerekmektedir.

2) Özgeçmiş,

3) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu

belge),

4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. E-devlet üzerinden alınan barkotlu mezun belgesi ile de başvuru yapılabilir.)

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe şartını gösterir belge. Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre;

a. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

b. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

c.İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu

belge)

Genel Şartlar altında 2 katı bilişim uzmanı için;

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katı bilişim uzmanı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ :

Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvurularını 10.02.2020-21.02.2020 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

T.C. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) 20.Kat

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

+90 312 204 75 00

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi www.ticaret.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.

VII) SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları www.ticaret.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

VIII) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX) DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu