Kamu Personel Alımları

Ardahan Üniversitesi En Az Lise Mezunu 25 Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi, ortaöğretim mezunu 8 güvenlik görevlisi, 3 teknisyen, 1 destek personeli, önlisans mezunu 3 büro personeli, lisans mezunu 1 büro personeli alacak. Başvurular ardahan.edu.tr adresi üzerinden ve şahsen yapılabilecek. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2′ inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

7- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

9- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

11- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

12- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,

14- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

15- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi iş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,

16- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

17- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.


Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Başvuru formu. (www.ardahan.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.


Başvurular Nasıl Yapılacak?

1- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde www.ardahan.edu.tr internet sitesinde Duyurular bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenisey Kampüsü Rektörlük Binası Kat: 3 Çamlıçatak / Ardahan adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Sonuçların Açıklanması

1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma (mezuniyet) puanına göre değerlendirme yapılacaktır.

3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır.

4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemizwww.ardahan.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.

7- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybedecektir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.


Diğer Personel Alım İlanları İçin TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu