Kamu Personel Alımları

İçişleri Bakanlığı KPSS En Az 60 Puan İle 124 Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı 35 Şehirde farklı unvanlarda lisans ve ön lisans mezunu 124 personel alacak. Alımlarda 2020 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olma şartı aranacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.

İçişleri Bakanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


Sözlü Sınava Başvuru Şartları

Genel Şartlar; 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar)

Ortak Şartlar

1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

2- Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

4- Avukat, Mühendis(İnşaat, Harita, Makine, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Özel Şartlar:

1-AVUKAT:

a-Hukuk Bölümünden mezun olmak,

b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2-ARŞİV UZMANI:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak,

3-MÜHENDİS:

Bilgisayar Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Yazılım Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Makine Mühendisi:

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisi:

Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Elektronik Haberleşme Mühendisi:

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Harita Mühendisi:

Fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

İnşaat Mühendisi:

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Endüstri Mühendisi:

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

4-MÜTERCİM- TERCÜMAN (İngilizce):

a-Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

b-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.

5-PSİKOLOG:

Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak.

6-SOSYAL ÇALIŞMACI:

a-Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

b-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

7-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları)

a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.


Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

1- Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

2- Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.

3- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

4- Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyeceklerdir.

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncellettirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yılık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

8- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

9- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

10- Mütercim-Tercüman(ingilizce) unvanına başvuran adayların YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE AKADEMİK) en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar, söz konusu belgeleri sisteme yüklemek zorundadır.

11- Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

12- Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

13- Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “işlem” sütununda yer alan “iptal Et” butonuna basarak “Başvurumu iptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. iptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru iptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.

14- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

15- Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

16- Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

17- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

18- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


Duyuru Şekli 

Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünden de yapılabilecektir. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu işe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. ilgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı- Kamu işe Alım Platformuna başvuru esnasında e- Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.


Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra,

1- 2020 yılı KPSS puan türü ve yukarıda belirtilen bölümler kapsamında her il ve pozisyon için KPSS puan türleri sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren adayların başvuruları ilgili sınav komisyonunca sistemde yer alan başvuru belgeleri üzerinden kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

3- Başvurusu kabul edilen adayların tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l ve Ek-2 sayılı tablolara göre her il ve pozisyon unvanı için KPSS(B) grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı kadar aday arasına giren adaylardan başvurusu kabul edilen adaylar, giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

4- İl ve unvan bazlı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan; giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin günlü katılım bilgileri Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinde adayların bilgisine sunulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5- Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına tabi tutulacaktır.

6- Adaylar, giriş (sözlü) sınavı ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.

7- Adayların giriş (sözlü) sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.


Sözlü Sınav Konuları

1-AVUKAT POZİSYONU İÇİN;

657 Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, İdare Hukuku konularından,

2-MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN;

Bilgisayar Mühendisi:

Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Network) Sistemleri, Veri Tabanı, Web Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından,

Yazılım Mühendisi:

Web Programcılığı, Network, Java, Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel Bilgi, Programcılık Giriş konularından,

Makine Mühendisi:

Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği konularından,

Elektrik- Elektronik Mühendisi:

Elektrik Elektronik Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik Makineleri, İletkenler, Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği, Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşme konularından, Elektronik Haberleşme Mühendisi:

Temel Kavramlar ve Ölçme, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Lojik Devre Tasarımı, Sayısal Haberleşme, Analog Haberleşme, Antenler ve Yayılma, Mikroişlemciler konularından,

Harita Mühendisi:

Harita Mühendisliği Pozisyonu İçin Lisans Eğitimine Ait Mesleki Bilgiler, Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu Konularından,

İnşaat Mühendisi:

Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik konularından,

Endüstri Mühendisi:

Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Simülasyon ve Modelleme, Belgeleme, Proje Yönetimi, Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu konularından,

3-ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN;

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasa konularından,

4-MÜTERCİM/TERCÜMAN (İNGİLİZCE) POZİSYONU İÇİN;

Adayı Tanımaya Yönelik İngilizce Sorular, Adayın İş Tecrübesi ve Takım Çalışmasını Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Adayın Başvurduğu Alana Olan İlgisini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Kendini İfade Edebilme, Açık ve Anlaşılır İletişim Yeteneklerinin Ölçülmesi İle İlgili İngilizce Sorular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından,

5-SOSYAL ÇALIŞMACI POZİSYONU İÇİN;

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ve Genel Kültür konularından,

6-PSİKOLOG POZİSYONU İÇİN;

Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Geçmişten Günümüze Psikoloji Bilimi, Psikolojide Kuramlar, Psikolojik Bozukluklar, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Davranış Psikolojisi Bilimsel Yöntemler ve Duygu, Stres ve Sağlık konularından,

7-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ POZİSYONU İÇİN

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Uluslararası Anlaşmalar, Coğrafya, Atasözü ve Deyimler, Genel Bilgiler ve Güncel Olaylar konularından,


Sözlü Sınavın Şekli ve Usulü

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


İlan Detayları İçin TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu