Kamu Personel Alımları

Milli Saraylar İdaresi En Az Lise Mezunu 203 Personel Alacak

Milli Saraylar İdaresi, 21 farklı unvanda en az lise mezunu 203 sözleşmeli personel alacak. Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2021.

Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar

 1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
 6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 9.  Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
 10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
 11. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
 12. Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.

Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli 

 1. Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde saat:23:59’da sona erecektir.
 2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı () internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
 3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
 4. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 10. Adaylar; deneyime ilişkin istenilen belgelerini de pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunda ilişkin resmi belgelerini başvuru esnasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı olmayan adaylardan sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.
 12. Çözümleyici pozisyonuna başvuran adayların, C-SHARP (ASP.NET, MVC), MS-SQL, JAVA programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini ilişkin belgelerini başvuru esnasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
 13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra,

1- Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden;

a) KPSS+Uygulamalı+Sözlü sınava tabi tutulacaklarda KPSS sınav puanı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 8 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.

 

b) Uygulamalı+Sözlü sınava tabi tutulacak adaylardan başvurusu kabul edilenlerin tamamı uygulamalı sınava çağrılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.

c) KPSS+ Sözlü sınava tabi tutulacaklarda KPSS sınav puanı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.

Yapılan puan sıralamalarında son adayla aynı puana sahip diğer adaylar da ilgili sınava çağrılacaktır.

3- Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

4- Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin ilan www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

5- Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.


Sınav Şekli ve Değerlendirilmesi

Giriş sınavı uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav olmak üzere yapılır.

 1. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 2. Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 3. Uygulamalı sınav, uygulamalı sınav ilanında belirtilen usulde gerçekleştirilir. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
 4. Uygulamalı sınav sonuçları Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar uygulama sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 5. Uygulama sınav sonuçları ile ilgili itirazlar uygulama sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
 6. Uygulamalı sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihlerde COVID-19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar (temaslı karantinada olanlar dahil) sınava alınmayacaktır. Sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar uygulama sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır. Uygulamalı sınavın son gününde karantinası devam eden adaylara ayrıca Sınav Komisyonunca belirlenen gün ve saatte sınav yapılacaktır.
 7. Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav tarihi ve saati hakkında www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) ve HES kodu bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü Sınav 

 1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 2. Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 3. Sözlü sınav sonuçları Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 4. Sözlü sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihlerde COVID-19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar (temaslı karantinada olanlar dahil) sınava alınmayacaktır. Sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar sözlü sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır. Sözlü sınavın son gününde karantinası devam eden adaylara ayrıca Sınav Komisyonunca belirlenen gün ve saatte sınav yapılacaktır.
 5. Sözlü sınav, ilanda belirtilen usulde gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
 6. Sözlü sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.


BİLGİ İÇİN:

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu