Kamu Personel Alımları

Milli Savunma Bakanlığı 17 Farklı Unvanda 338 Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı, Tabip, Mühendis, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Hemşire ve Sağlık personeli olmak üzere 17 farklı unvanda 2020 KPSS puanı ve sözlü mülakat ile 338 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri 11.08.2021-31.08.2021

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Milli Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere;

TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı

Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik

belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar eğitim bilgilerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik

soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

f) Bakanlık gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri

değiştirebilecek, uygulama sınavı yapabilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem

yapılacaktır.

 

h) İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon

sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere

sahip olmak,

d) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş

bulunmak,

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular, 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr

adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri

https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile

bilgilendirme yapılacaktır.

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.

a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya

noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet

belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

d) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten

alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve

fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge

(Belgenin aslı ve fotokopisi veya E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,

f) Adli sicil belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

g) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

6. SINAV ŞEKLİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken

sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

b) İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;

(1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

(2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

(3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

c) Sınavda başarılı olan adayların rapor alabilmeleri maksadıyla, “Türk Silahlı Kuvvetleri,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince işlemleri başlatılacaktır. Adaylar, sevk belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren Ankara ili içinde üç iş günü, Ankara ili dışında beş iş günü içerisinde rapor işlemlerine başlayacaklardır. Rapor için gerekli olan tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dahil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Raporlar hastaneler tarafından bakanlığımıza gönderilmektedir. Sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) bakanlığımıza ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

ç) Aday Bilgilendirme işlemleri:

(1) Sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların

https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9. TABLOLAR:

TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ

NOT: Faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ KONTENJAN VE NİTELİKLER TABLOSU

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu