Öğrenci Gazetesi

MSÜ Yaş Sınırı 2023 Kaç? – MSÜ Boy, Kilo, Başvuru Şartları Neler?

MSÜ Yaş Sınırı 2023 Kaç? MSÜ Boy, Kilo, Başvuru Şartları Neler? Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmeyi düşünen öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. MSÜ başvurularında en çok dikkat edilmesi gereken konular yaş sınırına ve boy, kilo şartlarını taşıyor olmaktır.

MSÜ Yaş Sınırı 2023 Kaç?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek adaylarda gün ve aya bakılmaksızın yaş sınırı bulunmaktadır. Harp okullarına hem erkek hem kadın öğrenciler alınmaktadır. Astsubay Meslek Yüksek Okullarına sadece erkek öğrenciler alınmaktadır.

Harp Okulları için yaş sınırı: Gün ve aya bakılmaksızın kadın ve erkek öğrenciler en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaması şarttır. Yani 01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için yaş sınırı: Gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 (yirmi bir) yaşında olmak şarttır. Yani 01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.


MSÜ Boy, Kilo Sınırı 2023 Kaç?

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci adaylarının boy ve kilo şartlarını taşıyor olmaları gereklidir. Boy, kilo şartlarını taşımayan adaylar fiziki değerlendirme aşamasında adaylıkları sonlandırılır.

Erkekler için boy, kilo sınırı: Erkek öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm dir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır.

Kadınlar için boy, kilo sınırı: Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm‘dir.


MSÜ 2023 Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların MSÜ sınavına başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan
türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış
olmak

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

8) Kendisinin;

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

c) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık vb. fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

ç) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

e) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

f) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,

g) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

ğ) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak (intibak eğitimi hariç), diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

ı) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,

i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

l) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

9) Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” raporu almak.

10) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

11) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

12) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 MSÜ Harp Okulu Bölümleri Nelerdir?

👉 MSÜ Astsubay MYO Bölümleri Nelerdir?

👉 MSÜ Kaç Net Kaç Puan Getirir?

👉MSÜ Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

👉 MSÜ Sınav Konuları ve Soru Dağılımı + PDF

👉 MSÜ Çıkmış Sorular Tamamı PDF 

👉 Öğrenci Gündemi’ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu