Kamu Personel Alımları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 50 Akademik Personel Alacak!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi farklı bölümlere Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda  50 Akademik Personel Alacağını duyurdu. Başvuru tarihi 24.11.2021 olan ilana göre ve son başvuru tarihi 08.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar olduğu yayınlandı. Tüm detayları makalemizde bulabilirsiniz..

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 50 Akademik Personel Alacak!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden Yapılan Açıklamaya Göre

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu” nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.


Genel Açıklamalar

– Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi olan 24.11.2021 ve son başvuru tarihi olan 08.12.2021 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

– 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

– Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

*PROFESÖR;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet Fiziksel + 5 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

**DOÇENT;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ;

Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden 

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.


Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Kadro Unvan Şartları

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi, öğretim görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

6- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.


İstenen Belgeler

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, İlan Numarası, Birimi, Anabilim Dalı/Programı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

5- Lisans / Lisansüstü diploma belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler

6- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

7- Transkript Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi ile ilgili) veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

8- ALES belgesi

9- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz)

11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanların, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

12- Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

13- Yüksek Lisans / Doktora eğitim yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.


Önemli Notlar

1- Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece 1 (bir) ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana ilişkin bilgiler, Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu