Kamu Personel Alımları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 36 Şehirde 203 Personel Alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 36 Şehirde kadın/erkek 203 sözleşmeli personel alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatına alınacak sözleşmeli büro personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablol’de, destek personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 2’de, mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 3’te, Bakanlık taşra teşkilatına alınacak sözleşmeli personele ilişkin sözleşmeli personel pozisyon unvanları, sayısı ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6’da merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli pozisyonlarına ödenecek ücretler yer almaktadır.


Genel Başvuru Şartları

 1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 4. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarım taşıması gerekmektedir.
 5. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. Merkez Teşkilatında büro personeli ve mühendis unvanlı pozisyonlar ile Taşra Teşkilatında mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), eğitim fakültesi mezunları için KPSSP(10) ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 8. Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSSP(94) puan türünden puan almış olmak.
 9. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere).
 11. Mühendis (İnşaat, Makine, Harita, Bilgisayar, Metalürji ve Malzeme, Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Jeoloji) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.
 12. Adayların Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuramlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Özel Şart

BÜRO PERSONELİ

Kamu Yönetimi:

Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.

işletme:

Fakültelerin işletme lisans programlarından mezun olmak. iktisat:

Fakültelerin İktisat lisans programlarından mezun olmak.

Maliye:

Fakültelerin Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarından mezun olmak.

 

Çalışma Ekonomisi:

Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarından mezun olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi:

Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Bilgisayar Öğretmenliği:

Fakültelerin Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak.

Sekreter:

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bilgisayar Programcısı:

 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Grafiker:

Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

İstatistik:

Fakültelerin İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından mezun olmak.

 

Muhasebe:

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ

Aşçı:

a) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, kurum beslenmesi veya mutfak bölümlerinden mezun olmak,

b) Ortaöğretim kuramlarının diğer alanlarından mezun olan adayların MEB onaylı Aşçılık Sertifikası; 3308 sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık veya Kalfalık Belgesi; Aşçı Bonservisine sahip olmak,

 

c) En az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Şoför (B sınıfı):

a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Şehirler arası görev yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Şoför (C sınıfı):

a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Şehirler arası görev yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Bahçıvan:

a) Ortaöğretim kurumlarmın Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak,

b) Ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adayların bahçe (çiçek, süs bitkisi, ağaç) bakımı, dikim, ilaçlama ve budama konularında sertifikaya sahip olmak veya en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

 

Hizmetli:

a) Erkek ve kadın adaylar için en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

b) Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

MÜHENDİS

İnşaat Mühendisliği:

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Makine Mühendisliği:

Fakültelerin Makine Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği:

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Jeoloji Mühendisliği:

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

 

Endüstri Mühendisliği:

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Gıda Mühendisliği:

Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Bilgisayar Mühendisliği:

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Harita Mühendisi:

Fakültelerin Harita Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Metalürji ve Malzeme Mühendisi:

Fakültelerin Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

MİMAR

Fakültelerin Mimarlık lisans programlarından mezun olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programlarından mezun olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

 1. Başvurular, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
 2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Ortaöğretim kuramlarının aşçılık, kurum beslenmesi veya mutfak bölümlerinden mezun olan adayların diplomalarını ve 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Aşçı pozisyonuna başvuracak ortaöğretim kurumlarının diğer alan mezunların ise 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi ve ilgili alandaki sertifikalarını pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Ortaöğretim kuramlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olan adayların diplomalarını pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bahçıvan pozisyonlarına başvuracak ortaöğretim kurumlarının diğer alan mezunlarının ise 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi veya ilgili alanda sahip olduğu sertifikayı pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
 7. Adaylar; istenilen mezuniyet bilgilerinin başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
 8. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 9. Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir… ” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

4.1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatı veya il müdürlüklerinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

4.2. KPSS puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu adresi üzerinden görüntüleyecek olup, ayrıca asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.4. Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğü için ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4.5. Yapılan yerleştirme sonucunda asil veya yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir.

 

4.6. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağrılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İletişim Bilgileri

Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cd. No:154/A

06530 Çankaya/Ankara

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (312) 201 57 29

0 (312) 201 47 48

0 (312) 201 57 35


Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu