Kamu Personel Alımları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu 90 Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ortaöğretim mezunu 14 Hemşire, 3 Teknisyen, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 13 Destek personeli Ön lisans mezunu 10 Sağlık Teknikeri, 8 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 Büro Personeli Lisans mezunu 19 Hemşire, 1 Ebe, 1 Eczacı, 1 Fizyoterapist ve 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 90 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

-Meslek liselerinin elektrik alanı/dalı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak

– 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

– Ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olup Biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydı ile yataklı tedavi kurumlarında en az 10 yıl iş tecrübesi olup, yataklı tedavi kurumlarında kullanılan cihazlara ait en az 7 yıl kalibrasyon deneyimine sahip olmak.

-Merkezi monitör ve network sistemi teknik bakım eğitimi ile intra – aort i k balon pompası kullanımı ve teknik eğitimi almış olmak.

– Kadın olmak

– En az lisans mezunu olmak.

– Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

-ilgili pozisyon şartlarını taşımak (2)

– Kadın olmak

– Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

– Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

-ilgili pozisyon şartlarını taşımak/ kabul etmek (2)

– Erkek olmak

– En az Lisans mezunu olmak.

– Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

-ilgili pozisyon şartlarını taşımak / kabul etmek (2)

Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.

 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Başvuru Şartları

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adayların muvazzaf askerlik çağma gelmemiş, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

g. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı /nöbet usulü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.

h. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

i. Adaylar ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece birine müracaat edebilir.

j. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığı belgelendirmek

k. iş tecrübelerinde SGK kayıtları ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte değerlendirilecektir.


Özel Şartlar

ECZACI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE DİĞER HUSUSLAR

Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Eczacı pozisyonu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekindeki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır) ile alınacaktır, diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.

Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu e- Devlet çıktısı veya transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.


KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde /nöbet usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)

– Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.

– Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

– Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

– Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

– Bu pozisyon için başvurular şahsen yapılacağından boy/kilo ölçümü kurumun belirleyeceği yerde yapılacaktır.


DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR

– Hijyen belgesine sahip olmak

– Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekanda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)

Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.


BÜRO PERSONELİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekanda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, büro hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)

Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.


Başvuru Yeri ve Şekli

1. Müracaat edecekler (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları dışındaki) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına şahsen başvuru yapılacaktır)

2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

5. Başvuruda İstenilen Belgeler:

a. Kimlik Kartı Sureti

b. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi

– Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,

– Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93

– Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)

d. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

e. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

f. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)

g. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)

h. Başvuru Formu


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların (Eczacı pozisyonu hariç) isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç beş (5) iş günü içerisinde http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin

Personel Daire Başkanlığı

Tel : (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu