Gündem

2021-2022 Yeni Pedagojik Formasyon Eğitim Süreci Belli Oldu!

Binlerce üniversite mezununu yakından ilgilendiren Pedagojik Formasyon konusunda YÖK‘ten yeni bir açıklama daha geldi. Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri’nde Coğrafya, Türk Dili Edebiyatı, Tarih gibi bölümlerde dört yıl boyunca eğitim alan adayların geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon alarak öğretmen olabilmelerine ilişkin karar iptal edilmişti. Yeni getirilen düzenleme ile Pedagojik Formasyon yeniden geri getirildi. Peki 2021-2022 başvuruları ne zaman alınacak?

Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”, güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” ile ilgili protokol, 14 ay sonra yenilendi. Böylece, üniversitelerde pedagojik formasyon sertifika programları yeniden açılabilecek, bu programları tamamlayanlar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik yapabilecek.

27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar görüşülerek uygun görülmüştür.​​

 


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK), 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan “Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü” (2021) ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge”ye (2021) dayalı olarak hazırlanmıştır.

[ilgiliMakale icerik_id=”26267″]

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının mezunlarını,

Alan : Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02. 2014 tarihli ve 09 no’lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,

Alan Eğitimcisi : Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili alan eğitiminde (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi, Türkçe eğitimi vb.) almış öğretim üyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokul : TTK’nun 20. 02. 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

Bakanlık (MEB): Milli Eğitim Bakanlığını,

Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,

Meslek Bilgisi Dersleri: Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini,

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencileri,

Program: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,

TTK: Talim ve Terbiye Kurulunu,

YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

Yükseköğretim Kurumu: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan üniversiteyi,

ifade eder.

[ilgiliMakale icerik_id=”26264″]

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi

Başvuru ve Yerleştirme

MADDE 5: Açılan Programlara Başvuru

(1) Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.

(2) Programa başvuran adaylar, program açılan alanlar itibarıyla ilgili üniversitenin fiziki imkanları, insan kaynağı, ildeki okulların kapasitesi ile bu okullarda görev yapan öğretmenlerin alanları göz önünde bulundurularak üniversite senatolarınca belirlenen kontenjanlar ve kriterler çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir.

(3) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olmayan ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olanlardan üniversite senatosu tarafından belirlenen şartları taşıyanlar, program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabilirler.​

(4) Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvurabilirler.

(5) İlgili lisans programlarından mezun olanlar, bulundukları ve yaşadıkları ilde ya da başka bir ilde pedagojik formasyon eğitimi programı açılmasına izin verilen üniversitelere başvurarak üniversite senatoları tarafından belirlenen kontenjanlar ve başvuru kriterleri dahilinde programlara yerleştirilirler.

(6) Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana daldan mezun olmuşsa, çift ana dal yaptığı alandan da programa başvurabilir. Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTK tarafından hazırlanan 20. 02. 2014 tarihli ve 09 no’lu kararının ekinde yer alan lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan/programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi

d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

g. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.


Program Açma

MADDE 6: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen Üniversitelerde açılır.

(2) İlgili lisans programlarının mezunları için alanlara göre üniversitelerce ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, üniversitelerin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve yeterliliği ile ildeki okulların kapasitesi dikkate alınarak ilgili üniversite senatoları tarafından karar verilir. Dersleri verecek olan öğretim üyelerinin doktora veya doçentliğinin ilgili alandan olması gerekir.

(3) Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Eğitim Bilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında toplamda en az beş kadrolu öğretim elemanı olmalıdır.

b) Açılacak programda, her öğretmenlik alanına özgü olan Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini yürütebilecek sayıda öğretim elemanı ile MEB’den görevlendirilecek öğretmenler bulunması gerekir.

c) Özel Öğretim Yöntemleri derslerini yürütmede, doktorasını veya doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış öğretim elemanları, ilgili alanın öğretimine ilişkin dersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisi şartını yerine getirmek için ikame edilebilir.


Dersler ve Programın Süresi

MADDE 7: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersler, Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıldır. Dersler, iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde Ek 1’deki ders programına göre yürütülür. Programda Ek 1’de yer almayan bir ders açılamaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler

Üniversite Yönetim Kurulu

MADDE 8: (1) Üniversite Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

(a) Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ya da ilgili fakülte dekanlığının önerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesini sağlamak,

(b) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ve personelle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

(c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda eğitim/eğitim bilimleri fakültesi, ilgili diğer fakülte ve yüksekokullarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.


Pedagojik Formasyon Birimi

MADDE 9: (1) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, Rektörlük tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir rektör yardımcısı başkanlığında eğitim/eğitim bilileri fakültesi ya da ilgili fakülte dekanı ile eğitim bilimleri bölüm başkanından oluşur. Rektör yardımcısı, programın idari ve mali; Dekan ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir. ​

Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle iş birliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında iş birliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek,

f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izinleri almak için gerekli işlemleri yapmak.

g) Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

MADDE 10: (1) Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.

(3) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış olan öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programı kaldıkları yerden tamamlar ya da programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.

(5) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir.

(6) Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir.

(8) İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.

(9) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı

Öğrenim Ücreti

MADDE 11: (1) Programa kaydolanlardan alınabilecek ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla üç katına kadar olabilir.

(2) Öğrenim ücreti, peşin ya da kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenir.

(3) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı alınabilir.

(4) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.

Katkı Paylarının Dağıtımı

MADDE12: Programın yürütülmesine katkıda bulunanların katkı payları, ilgili yükseköğretim kurumunun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır ve ödenir.


​ALTINCI BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yetkilendirme

MADDE 13: (1). Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğabilecek sorunları gidermede, ilgili üniversitelerin yetkili kurullarınca karar verilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere kararlar alabilir; düzenlemeler yapabilir ve yönergeler oluşturabilirler.

Yürürlük

MADDE 14: Bu Usul ve Esaslar, YÖK kararı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15: Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


EK 1 : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Dersler

I. ​​Dönem​​​​​​​​​

DE​RSİN ADI

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

3

0

3

6

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

6

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

6

Öğretmenlik Uygulaması I

1

6

4

8

DÖNEM TOPLAMI

12

6

15

30


II. Dönem

DERSİN ​​​​​ADI

T

U

K

AKTS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme​​

3

0

3

6

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

6

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

4

Öğretmenlik Uygulaması II

1

6

4

8

DÖNEM TOPLAMI

12

6

15

30

GENEL TOPLAM

24

12

30

60

 


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan  Derslerin Kur Tanımları

I. Dönem

Eğitime Giriş (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, eğitim, öğretim, öğrenme, öğretmenlik, okul ve eğitim sistemini çeşitli yönleriyle tanıtmak olup başlıca konular: Eğitim, öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi, etik ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; bir meslek olarak öğretmenlik ve öğretmenlik meslek etiği; öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda okul ve eğitimle ilgili temel yönelimler.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavram, kuram, strateji, yaklaşım ve modelleri tanıtmak olup başlıca konular: Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim ve öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim ve öğrenme; öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; eğitim ve öğretim sürecinde etik ilkeler.

Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Bu dersin genel amacı, bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak sınıfı çeşitli yönleriyle tanımak olup başlıca konular: Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf yönetimiyle ilgili başlıca modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi; sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen ve veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

Özel Öğretim Yöntemleri (3-0-3)

Özel öğretim yöntemleri dersinin genel amacı, öğretimle ilgili genel ilke ve yöntemlerden hareketle belirli bir alana özgü temel kavram, strateji, yöntem, araç-gereç, materyal ve teknikleri tanıtmak suretiyle programda yer alan etkinliklerde bunların kullanımını sağlayacak gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak olup bu çerçevede başlıca konular:  Alana özgü eğitim programının, eğitim ortamlarının ve öğretim materyallerinin incelenmesi ve değerlendirme süreci; özel öğretim yöntemlerinde: proje yaklaşımı, çoklu zeka kuramı, etkili öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme vd. yaklaşımlara göre programda yer alan etkinliklerin planlanması ve uygulanması. ​

Öğretmenlik Uygulaması 1 (1-6-4)

Bu dersin genel amacı; öğretmenlik uygulaması yapılacak okulu ve sınıfı çeşitli yönleriyle gözlemleyerek yakından tanınmasını ve gözlem sonuçlarının raporlaştırılmasını sağlamak olup  ders kapsamında ele alınabilecek başlıca konular: Bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okulun gözlemlenmesi ve tanınması; okulun fiziki özelliklerinin ve kurumsal yapısının incelenmesi; okulda yönetici, öğretmen ve diğer personelin görev ve sorumluluklarının araştırılması; okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerinin gözlemlenmesi; sınıfın fiziki, sosyal, eğitsel ve psikolojik yönlerinin gözlemlenmesi; okul programının incelenmesi; öğretmenin okul ve sınıftaki günlük ders ve eğitim etkinliklerinin gözlemlenmesi; öğrencilerin  okuldaki bir gününün gözlemlenmesi.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ve araçlarının kapsamını ve kullanımını öğrenmek olup başlıca konular:  Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) özellikleri; sınıfta kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, psikolojinin temel kavram ve konularından hareketle psikolojinin eğitim alanındaki etkilerini, öğrenenin ve öğrenmenin psikolojik boyutlarını tanımak olup başlıca konular:  Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim ve öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

Rehberlik ve Özel Eğitim (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, okullarda rehberlik sürecini ve özel eğitimi ana hatlarıyla tanıtmak olup başlıca konular: Eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri; rehberliğin kısa tarihçesi; rehberlikle ilgili model ve yaklaşımlar; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel rehberlik programı); rehberlik türleri (eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik); öğretmenin sınıf rehberliğindeki rol ve işlevi; özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tarama, yönlendirme, tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin özel eğitime katılımı ve işbirliği; rehberlik ve özel eğitimde etik ilkeler.

Öğretim Teknolojileri (2-0-2)

Bu dersin genel amacı, bilişim ve bilgi teknolojilerinin eğitim ve öğrenme sürecindeki etkilerini tanımak ve bunlardan yararlanabilmeyi sağlamak olup başlıca konular:  Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Öğretmenlik Uygulaması 2 (1-6-4)

Bu dersin genel amacı, öğrencilere, diğer derslerde edindikleri kazanımları, belirli bir alanda kullanabilme konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak olup başlıca konular: Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu