Kamu Personel Alımları

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 3 farklı birime 10 personel alacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

İlan Tarihi

20 Ocak 2020

Başvuru Tarihleri

10 Şubat 2020 – 21 Şubat 2020

Sınav Şekli

Sözlü (mülakat)

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi

28 Şubat 2020

Mülakat Tarihleri

16-17-18 Mart 2020

Başvuru Adresi

sinavbasvuru. sanayi. gov.tr

Sınav Yeri

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü A2 Blok No:185-B 32200 Merkez/ISPARTA

UYARI: Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21

Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1.İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış

olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 (altmış) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.

2.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

İç denetim alanında birden fazla ulusal / uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip

olmak

İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 1’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.

Tablo 1 – İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama

Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı

(%)

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) 1 40
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 6
İkinci Yabancı Dil Bilgisi2 1 5
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 3 5

Tablo 2 – KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel İçin Alım Yapılacak Bölümler

Öğrenim Dalı KPSS

Puan

Türü

Taban

Puanı

İstihdam

Edilecek

Personel

Sayısı

Sözlü Sınava

Çağrılacak

Aday

Sayısı

Sosyoloji P1, P2, P3 80 2 10
Şehir ve Bölge Planlama P1, P2, P3 80 1 5
Ekonometri P12, P13 80 1 5
Çevre Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5
Bilgisayar Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5
Kimya Mühendisliği-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından

(KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 70 (yetmiş) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış

olmak,

Uzman personel alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

3.2.Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla 2 (iki) adet destek personeli istihdam edilecektir.

4.1. Destek Personeli Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Ortaöğrenim kurumlarının, önlisans veya lisans programlarının Tablo 3’te belirtilen bölümlerinden/alanlarından/öğrenim dallarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ortaöğrenim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Tablo 3 – Destek Personeli İçin Alım Yapılacak Bölümler

Bölüm/Öğrenim Dalı Ortaöğrenim Önlisans Lisans
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve

Sekreterlik, Halkla

İlişkiler ve

Organizasyon

Hizmetleri

Büro Yönetimi ve Yönetici

Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

Reklamcılık ve

Halkla İlişkiler

KPSS Puan Türü P94 P93 P1,P2,P3
Taban Puanı 60 60 60
İstihdam Edilecek Personel Sayısı 2
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı 10

Destek personeli alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, 10 (on) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Tablo 4 – Başvuruda Sunulacak Belgeler

No Belge Uzman

Personel

Destek

Personeli

İç

Denetçi

1 Başvuru Formu Z Z Z
2 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z Z
3 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesi Z Z GD
4 İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi T T Z
5 İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile hangi süreyle yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış SGK dökümü ile uyumlu yazı GD GD Z
6 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan

yabancı dil belgesi

Z GD Z
7 T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti Z Z Z
8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z Z
9 Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge Z Z Z
10 Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler T GD T

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli Değil

ÖNEMLİ:

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle

yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon

için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman, destek personeli ya da iç

denetçi pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da

kabul edilmeyecektir).

UYARI:

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURULARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; iç denetçi adayları için Yönetmelik ekinde yer alan ve Tablo-1’de gösterilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği‘nde sözlü (mülakat) olarak ve 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

8. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

9. BİLGİ ALMA

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0 (246) 224 3737 (Dahili: 116, 110)

E-posta : [email protected]

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (20 Ocak 2020)

11751/1-1

1

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir)

2

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Tablo – 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu