KPSS

Kamu Maliyesi Çıkmış Sorular PDF İndir

Kamu Maliyesi Çıkmış Sorular PDF İndir. Kamu maliyesi dersi alan arkadaşlarımızın sınavlarda çıkan soruları görüp fikir sahibi olup çalışabilmeleri için Kamu Maliyesi çıkmış soruları bu makalemizde PDF formatında indirebilmeniz için paylaştık. Kamu Maliyesi tanım ağırlıklı bir ders olduğu için konu ağırlıklı çalışmak gereklidir. Kamu maliyesi zor bir ders değildir ama ezber gerektirir. Çalışmaya başladığınızda hangi konulardan soru geleceğini az çok anlayabilirsiniz. Bunun üzerine çıkmış sorulara bakarak soru tarzlarını öğrenebilirsiniz.

Kamu Maliyesi Çıkmış Sorular PDF İndir

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak Kamu Maliyesi AÖF-KPSS sınavlarında çıkmış sorular ve cevapları PDF formatında indirebilirsiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarının unsurlarından biri değildir?
A) İktisadi transferler
B) Borç faizi ödemeleri
C) Devletin kurumlara katkı payı
D) Fon ödemeleri
E) Personel aylık ödemeleri

2) Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallara örnek gösterilemez?
A) Savunma
B) Adalet
C) Eğitim
D) Hava tahmin yayınları
E) Sokak aydınlatması

3) Üretim faktörleri arzı ve teknoloji veri iken, iki malın farklı maksimum üretim bileşenlerini veren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş ürün eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Farksızlık eğrisi
D) Marjinal maliyet eğrisi
E) Marjinal tüketim eğrisi

4) Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale yöntemlerinden biri değildir?
A) Vergileme
B) İstisnalar
C) Sübvansiyon
D) Miktar kısıtlamaları
E) Mülkiyet haklarını düzenleme

5) Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması tanımına giren harcamalardandır?
A) Merkezi devlet örgütünün harcamaları
B) Kamu iktisadi kuruluşlarının harcamaları
C) Döner sermayeli kuruluşların harcamaları
D) Sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamaları
E) Vergi harcaması

6) Wagner yasasına göre, kamu harcamaları genellikle aşağıdakilerden hangisinden daha hızlı artmaktadır?
A) Vergi gelirlerinden
B) Toplam borçlardan
C) Toplam tasarruflardan
D) Kamu yatırımlarından
E) Milli gelirden

7) Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, fayda – maliyetin ölçülmesinde doğrudan ortaya çıkmayan ve dışsal olan faydalara ne ad verilmektedir?
A) Gelecek fayda
B) Gölge fiyat
C) Doğrudan fayda
D) Dolaylı fayda
E) Piyasa fiyatı

8) Aşağıdakilerden hangisi, bütçe ve bütçeleme sistemlerinin önem kazanmasına yol açan nedenlerden biri değildir?
A) Kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin sağlanmak istenmesi
B) Halkın yürütme organını denetleme isteği
C) Piyasa sisteminin mükemmel işlemesi
D) Devlet faaliyetlerindeki artış
E) Bütçelerin bir yönetim aracı olarak
görülmeye başlanması

9) Aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisinde, bütçe ödeneklerinin verilmesinde üzerinde durulan konu, sunulacak hizmetlerin miktarı ve nitelikleri olmayıp, daha çok hizmetleri yapacak örgütlerin ihtiyaçlarıdır?
A) Program bütçe
B) Modern bütçe sistemi
C) Plan bütçe sistemi
D) Geleneksel bütçe sistemi
E) Sıfır temelli bütçe sistemi

10) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçe sisteminin üstünlüklerinden biri değildir?
A) Tercihlerin saptanması zordur.
B) Uzmanlaşma kolaylaşmaktadır.
C) Kaynak israfı önlenmektedir.
D) Tahmin ve hesaplamalar kolay yapılmaktadır.
E) Kamu yönetiminde istikrar sağlanmaktadır.

11) Aşağıdakilerden hangisi şerefiyelerle ilgili olarak söylenemez?
A) Şerefiyenin belirlenmesinde, meydana
gelen değer artışından hangi oranda
yararlanıldığı önemlidir.
B) Şerefiyede bir karşılık vardır.
C) Şerefiyeler daha çok harca yaklaşır.
D) Şerefiyede sunulan bir hizmet söz konusudur
E) Bireyler sunulan hizmetten yararlanıp
yararlanmama konusunda bir tercihte bulunmamaktadırlar.

12) Mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla, bunların hizmetlerinden yararlanan kimselerden zorunlu olarak aldıkları parasal tutar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şerefiye
B) Parafiskal gelir
C) Resim
D) Harç
E) Vergi

13) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Belirli bir izin karşılığı alınan paralardır.
B) Bir hizmet karşılığı alınmaktadırlar.
C) Kanuna dayalı olarak alınırlar.
D) Zor öğesi kullanılarak tahsil edilirler.
E) Kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşu
niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından alınırlar.

14) Vergilendirme, anayasal hükümlerin ortaya çıkışına bağlı olarak ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmıştır?
A) Almanya
B) Fransa
C) İngiltere
D) ABD
E) Türkiye

15) Fizyokratlara göre, değer yaratan tek faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ormancılık
B) Tarım
C) Maden
D) Turizm
E) Hayvancılık

16) Vergilerin ülkenin toprak ve emeğinin ürününün bir parçası ve hükümet emrine sunulan kısmı olduğunu ifade eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ricardo
B) Barro
C) Phillips
D) Keynes
E) Friedman

17) Verginin üzerinden alındığı şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verginin matrahı
B) Vergiyi doğuran olay
C) Verginin konusu
D) Vergi mükellefi
E) Vergi tarifesi

18) Vergi borcunun hesaplanması için dayanılan temeli ifade eden vergicilik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergiyi doğuran olay
B) Verginin matrahı
C) Vergi mükellefi
D) Vergi tarifesi
E) Verginin konusu

19) Vergi matrahının belirlenmesinde esas alınan büyüklük teknik bir miktar ya da fiziki bir ölçü olduğu takdirde, aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Spesifik vergi
B) Advalorem vergi
C) Vergi tarifesi
D) Artan oranlı vergi
E) Tahsil

20) Belli bir dönemde devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine yapılan ödemelerle, bu ödemeleri yapan mükelleflerin aynı dönemde elde ettikleri gelirler arasındaki niceliksel ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi tarafsızlığı
B) Vergiyi doğuran olay
C) Vergi yansıması
D) Vergi yükü
E) Verginin konusu

21) Aşağıdakilerden hangisi vergi yükü türlerinden bir tanesi değildir?
A) Bireysel vergi yükü
B) Kısmi vergi yükü
C) Net vergi yükü
D) Gerçek vergi yükü
E) Bölgesel vergi yükü

22) (Ödenen vergiler / Toplumun geliri), aşağıdaki vergi yükü tanımlarından hangisini bize vermektedir?
A) Bölgesel vergi yükü
B) Bireysel vergi yükü
C) Toplam vergi yükü
D) Net vergi yükü
E) Gerçek vergi yükü

23) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vergi sisteminin özelliklerinden bir tanesi değildir?
A) Basit olmalıdır.
B) Vergi oranları yüksek olmalıdır.
C) Adil olmalıdır.
D) Etkin olmalıdır.
E) Mükelleflerin ödeme güçlerini dikkate
almalıdır.

24) Tek vergi sisteminin savunucuları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynesyenler
B) Merkantilistler
C) Post – Keynesyenler
D) Fizyokratlar
E) Monoteristler

25) Aşağıdakilerden hangisi gelirler üzerinden alınan vergilerdendir?
A) Kurumlar vergisi
B) Kısmi servet vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Gümrük vergisi
E) Özel tüketim vergisi

26) Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda, kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli açık
B) Reel açık
C) Cari açık
D) Bütçe açığı
E) Birincil fazla

27) Ülkemizde 1980 – 2000 yıllarında, kamu açıklarındaki artışın temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Yatırımların artışı
B) Tasarrufların artması
C) Faizlerin düşmesi
D) Ödemeler dengesindeki fazlalık
E) Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden daha yüksek oranda artması

28) Türkiye’de bütçenin faiz dışı fazla vermesi, aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A) Kamu personel harcamaları ve yatırımlarda yapılan sınırlamalar ile
B) Gümrük vergilerinin artırılması ile
C) Gelir vergilerinin azaltılması ile
D) Gelir dağılımında adalet sağlanması ile
E) Yatırımların artırılması ile

29) Yerel yönetimlerle ilgili olarak ast ve üst ilişkilerini, üst makamların alt makamlara emir verme ve denetleme yetkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki genişliği
B) Yerinden yönetim
C) Hiyerarşi
D) Yönetsel yerinden yönetim
E) Mali tevzin

30) Merkezi yönetimin kendi memuruna, yürütmeye ilişkin bazı hususlarda merkeze sormaksızın karar alma yetkisi vermesine ne ad verilir?
A) Hiyerarşi
B) Yetki genişliği
C) Yerinden yönetim
D) Yönetsel yerinden yönetim
E) Mali tevzin


Cevaplar

1. E –
2. C –
3. B –
4. B –
5. A –
6. E –
7. D –
8. C –
9. D –
10. A –
11. A –
12. B –
13. A –
14. C –
15. B –
16. A –
17. C –
18. B –
19. A –
20. D –
21. B –
22. C –
23. B –
24. D –
25. A –
26. E –
27. E –
28. A –
29. C –
30. B –

Kaynak: unibilgi.net


İlginizi Çekebilir 👇

👉 AÖF Genel Muhasebe 2 Çıkmış Sorular PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu