Kamu Personel Alımları

Sağlık Bakanlığı 16 Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurumu Başkanlığı 16 Müfettiş yardımcısı alacak.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 (Onaltı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, 20-31/01/2020 tarihleri arasında, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak

kaydıyla; iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48

puan türlerinin herhangi birinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için de KPSSP1 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

ç) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak

d) Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli

olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Başkanlığımız resmi internet adresinde (www.teftis.saglik.gov.tr) yayımlanan “Sınav Başvuru Formu” nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme

belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 – 20 Aralık 2019 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARA adresine posta/kargo yoluyla veya hafta içi 09:30-18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.

Yukarıda sayılan belgelerin 20 Aralık 2019 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşması şarttır. Süresi içinde Başkanlığa ulaşmayan, eksik bilgi ve belgeleri bulunan veya belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır. Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilecektir.

III. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavına, merkezi sınav puanı ile alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başvurduğu en yüksek KPSS puanından başlamak üzere öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjana göre ayrı ayrı yapılacak sıralamaya göre çağrılır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

Giriş sınavı yapılacak 16 Müfettiş Yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı , kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ve KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir;

Öğrenim Dalları Kontenjan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan

Türü

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk,

İktisat ve İşletme Fakülteleri

11 44 KPSSP9

KPSSP11

KPSSP28

KPSSP33

KPSSP38

KPSSP43

KPSSP48

Endüstri Mühendisliği 1 4 KPSSP1
Bilgisayar Mühendisliği 2 8 KPSSP1
İnşaat Mühendisliği 2 8 KPSSP1
TOPLAM 16 64

Öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjanlar için yeterli sayıda başvurunun olmaması halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir.

IV. SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

V. GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yalnızca SÖZLÜ sınavdan oluşacak giriş sınavı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat: 6 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

VI. GİRİŞ SINAVI KONULARI

A) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun adaylar için sınav konuları;

a) Hukuk;

1. Anayasa hukuku (Genel esaslar),

2. İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

3. Ceza hukuku (Genel esaslar ve memur suçları),

4. Medeni hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

5. Borçlar hukuku (Genel esaslar),

6. Ticaret hukuku (Genel esaslar),

7. Ceza muhakemeleri usulü hukuku (Genel esaslar).

b) İktisat;

1. İktisat teorisi (Mikro iktisat, makro iktisat),

2. İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

3. Para, banka, kredi ve konjonktür,

4. Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,

5. İşletme iktisadı,

6. Güncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1. Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,

2. Kamu giderleri,

3. Bütçe. ç) Muhasebe;

1. Genel muhasebe,

2. Bilanço analizi ve teknikleri,

3. Ticari hesap.

d) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular.

B) Mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümünden mezun adaylar için;

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları, b) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular.

VII. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VIII. SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek adayın isimleri belirlenecektir.

Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir, ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara gerekli tebligat yapılır. Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığa müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.

IX. DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ayrıca bu şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu