Sıradaki içerik:

Darbe Dönemlerinde Tutukluların Dağlara ve Denizlere Fırlatılarak Yok Edildiği Ölüm Uçuşları

YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar ve Fiiller

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Yabancı Dil Sınavı (YDS) dil yeterliliği istenen lisansüstü eğitim, uzmanlık (Doçentlik, Doktora) eğitimi ve bazı öğretmenlik atamaları için ve kamu çalışanlarının da yabancı dil yeterliliklerini göstermek amacıyla girmesi gereken bir sınavdır. Yabancı Dil Sınavı , Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır.  YDS puanı 5 yıl geçerlidir.

Bu makalemiz de YDS sınavına hazırlanan adaylar için “YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar ve Fiiller” listeledik.  YDS toplamda 11 bölümden oluşur kelime bilgisi tüm bölümler için adayları başarıya ulaştıracak en önemli etkenlerden bir tanesidir.

YDS’de En Çok Çıkan Sıfatlar

Absolute Tam, kesin
Abundant Bol
Abrupt Ani
Abusive Kötü davranan, yolsuz
Acceptable Kabul edilebilir
Accurate Doğru, tam
Adamant Dik başlı, inatçı
Additional İlave, ek
Adequate Yeterli
Adult Yetişkin
Advanced İleri, gelişmiş
Adverse Ters, olumsuz
Affordable Satın alınabilir
Admirable Hayranlık uyandıran
Aggressive Agresif, sinirli
Ambiguous Belirsiz
Ancient Eski
Attainable Elde edilebilir
Annual Yıllık
All Bütün, her
Allied Müttefik, birlik
Anxious Kaygılı, sinirli
Autonomous Özerk, otonom
Astonished Şaşırmış
Apparent Açık, belli
Applicable Uygulanabilir, ilgili
Any Herhangi bir, hiç
Appealing Cazip, çekici
Appropriate Uygun
Arrogant Kibirli, kendini beğenmiş
Attractive Çekici
Arbitary Keyfi, rastgele
Average Ortalama
Avoidable Kaçınılabilir
Aware Farkında
Bad Kötü, berbat
Based Dayanmış, esaslı
Basic Temel
Beautiful Güzel
Best En iyi
Beneficial Faydalı
Better Daha iyi
Brief Kısa, öz
Bright Parlak, zeki
Bearable Katlanabilir
Boastful Kendini beğenmiş
Brilliant Harika, parlak
Busy Meşgul, yoğun
Capable Yapabilir, yetenekli
Casual Gündelik, ilgisiz, tesadüfi
Cautious Dikkatli
Central Merkezi, önemli
Certain Belli, kesin, emin
Charming Çekici
Cheap Ucuz
Challenging Zor
Chemical Kimyasal
Changeable Değişebilir
Clear Açık, belli
Close Yakın
Cold Soğuk
Commercial Ticari
Collective Ortaklaşa, toplu
Coherent Tutarlı, uyumlu
Comfortable Rahat, konforlu
Common Yaygın, ortak, sıradan
Commonplace Sıradan, basit
Competitive Rekabetçi
Credible Güvenilir, inandırıcı
Competent Yetenekli
Complex Karmaşık
Compatible Uyumlu
Comprehensive Kapsamlı, detaylı
Concerned Endişeli, ilgili
Confined Sınırlı, kısıtlı
Conclusive Son, kesin
Confident Kesin, emin
Conceivable Gündelik, ilgisiz
Continental Kıtasal
Considerable Önemli, hatırı sayılır derecede
Compulsive Takıntılı, düzenli
Coastal Kıyı ile ilgili, kıyısal
Corrupt Bozulmuş, ahlaksız
Consistent İstikrarlı, tutarlı
Complete Eksiksiz, tam, bitmiş
Conditional Koşula bağlı
Constant Sabit
Convertible Dönüştürülebilen
Constructive Yapıcı, faydalı
Contemporary Çağdaş
Controversial Tartışmalı
Convenient Uygun
Considerate Düşünceli, nazik
Conspicuous Apaçık, belli
Continual Sürekli, devamlı
Conventional Sıradan, alışılmış, geleneksel
Costly Pahalı, maliyetli
Compulsory Zorunlu
Coming Yaklaşan, gelecek
Creative Yaratıcı
Criminal Suçlu, yasadışı
Countless Hesapsız, çok
Confidental Gizli
Consecutive Ardışık
Critical Kritik, hassas, önemli
Crucial Hayati, önemli
Cultural Kültürel
Current Mevcut, hali hazırdaki
Daily Günlük
Dangerous Tehlikeli
Deceitful Hilekar
Dead Ölü, cansız
Decent Doğru, dürüst
Decesive Kesin, katı, nihai
Deceptive Aldatıcı
Declining Gerileyen, azalan
Definite Kesin, belirli
Deffensive Savunmalı, koruyucu
Deficient Yetersiz
Disturbed Rahatsız olmuş
Delicate Hassas, kırılgan
Deliberate Kasti, planlı
Depend Bağımlı
Desirable Arzu edilir, istenir
Desperate Umutsuz, çaresiz
Destructive Yıkıcı
Depressing Kasvetli, iç karartıcı
Determined Kararlı, belirlenmiş
Detrimental Zararlı
Dazzling Büyüleyici, şaşırtıcı
Dissatisfied Memnuniyetsiz
Developed Gelişmiş
Decadent Çökmüş
Diffident Utangaç, çekingen
Developing Gelişen
Deplorable Üzücü, acıklı
Disposable Tek kullanımlık
Discredited Adı çıkmış, itibarsız
Different Farklı
Diverse Çeşitli, farklı
Difficult Güç, zor
Direct Doğrudan, dürüst
Distasteful Tatsız, nahoş
Disputable Tartışmalı
Disabled Engelli
Durable Dayanıklı, sağlam
Distant Uzak
Distinct Farklı, belirgin, açık
Disturbing Rahatsız edici
Domestic İç, evcil
Doubtful Şüpheli
Dull Donuk, durgun
Drastic Şiddetli, önemli
Early Erken, ilk, baş
Eastern Doğusunda, doğu
Easy Kolay
Eager Hevesli, istekli
East Doğu
Economic Ekonomik (ticaretle ilgili)
Effective Etkili
Efficient Verimli, etkin
Emotional Duygusal, hissi
Emphatic Güçlü, vurgulu
Educated Eğitimli
Enormous Büyük
Enthusiastic Hevesli, coşkulu
Elective Seçmeli
Entire Tüm
Erroneous Yanlış, yalan
Enough Yeterli
Endemic Sık görülen, yöresel
Environmental Çevresel
Essential Gerekli
Exact Tam, eksiksiz
Excessive Aşırı
Exceptional İstisnai, nadir
Exclusive Özel, özgü
Existing Mevcut, hali hazırdaki
Expansive Geniş
Expanding Büyüyen, genişleyen
Expected Beklenen
Expensive Pahalı
Experimental Deneysel
Explicit Açık
Extensive Kapsamlı, geniş
Extinct Nesli tükenmiş
Extravagant Savurgan
Exposed Maruz kalmış, korunmasız
Extreme Aşırı
False Yanlış, sahte
Familiar Tanıdık, aşina
Famous Ünlü
Faulty Kusurlu, sorunlu
Falling Düşen
Far Uzak, ötede
Faithful Sadık, aslına uygun
Fast Hızlı, çabuk
Fanciful Hayalci, düşünsel
Favorable Elverişli, faydalı
Feasible Gerçekleştirilebilir, uygun
Few Çok az
Fertile Verimli
Financial Mali, parasal
First İlk, birinci
Following Takip eden, sonraki
Foreign Yabancı
Forceful Etkili, güçlü
Former Eski
Fragile Kırılgan
Fluent Akıcı
Free Serbest, ücretsiz, boş
Frequent Alışılmış, sık sık olan
Full Dolu, tam
Futile Boş, yararsız
Fundamental Temel, asıl
Further İleri, daha çok, başka
Frustrated Öfkelenmiş
General Genel, yaygın
Glamorous Çekici, büyüleyici
Generous Cömert, bol
Genuine Gerçek, samimi
Global Küresel
Good İyi, güzel, uygun
Gradual Aşamalı, yavaş
Grateful Minnettar
Great Büyük, mükemmel, önemli
Greater Daha büyük
Greatest En büyük
Growing Büyüyen, artan
Half Yarım, buçuk
Hard Zor, çetin, katı
Harmful Zararlı
Harsh Sert, kaba
Hazardous Tehlikeli
Healthy Sağlıklı, güçlü
Heavy Ağır, yoğun
High Yüksek, çok, fazla
Higher Daha yüksek
Historical Tarihi, tarihsel
Hostile Düşman
Huge Büyük, devasa
Ill Hasta, kötü
Illegal Yasadışı
Implict Dolaylı
Important Önemli, gerekli
Invalid Geçersiz, temelsiz
Ignorant Cahil, bilgisiz
Impartial Tarafsız
Impossible İmkansız, mümkün olmayan
Impulsive Fevri, atılgan
Impractical Pratik olmayan
Impartial Tarafsız
Impressive Etkileyici
Improbable Olasılık dışı, beklenmeyen
Immense Büyük, kocaman
Increased Artmış
Incorrect Yanlış, hatalı
Intrinsic Asıl, hakiki, iç
Independent Bağımsız
Inefficient Verimsiz, yetersiz
Increasing Artan, çoğalan
Inclusive Kapsamlı
Indifferent Kayıtsız, umarsız
Indecisive Kararsız
Inquisitive Meraklı, araştırmacı
Indefinite Belirsiz
Indispensible Vazgeçilmez
Individual Kişisel, bireysel
Infamous Kötü şöhretli
Incalcuable Hesaplanamayan
Inevitable Kaçınılmaz
Inhospitable Konuk sevmez
Indicative Gösteren, belirtici
Illegible Okunaksız
Inaccessible Ulaşılamaz
Infinite Sonsuz
Influential Etkili
Ingenious Yaratıcı, dahi
Irregular Düzensiz
Initial İlk, başlangıç
Innocent Masum, suçsuz
Innovative Yenilikçi
Informative Bilgi verici
Invisible Görünmez
Irresistible Karşı konulamaz
Intellectual Zihinsel, akla dayanan
Inexpensive Ucuz, masrafsız
Inessential Gerekli olmayan
Impetuous Aceleci
Irrelevant İlgisiz, alakasız
Indispensable Vazgeçilmez
Interested İlgili, meraklı
Insufficient Yetersiz
Interesting İlgi çekici, ilginç
Intensive Yoğun
Inadequate Yetersiz
Internal İç
International Uluslararası
Involved Karmaşık, ilişkili
Irreversible Geri döndürülemez
Irresponsible Sorumsuz
Keen İstekli, coşkulu, ilgili
Kind Kibar, nazik
Known Bilinen, tanınan
Large Büyük, geniş
Last Son, sonuncu
Late Geç, son, sonları
Legendary Efsanevi
Latest En son, en yeni
Left Sol, soldaki; arta kalan
Least En az, en düşük
Less Daha az
Light Hafif
Liable Sorumlu
Likely Muhtemel, olası
Limited Sınırlı
Literaly Edebi
Little Çok az, küçük
Local Yerel, bölgesel
Lack Yetersiz, eksik
Lonely Yalnız, ıssız
Long Uzun
Longer Daha uzun
Living Canlı, yaşayan
Lunar Ay ile ilgili
Loose Gevşek, serbest, bol
Lost Kayıp, kaybolmuş
Lower Daha düşük, alt
Loyal Sadık, bağlı
Main Ana, asıl, temel
Major Ana, önemli
Many Birçok, bir hayli
More Daha fazla
Mature Olgun, yetişkin
Medical Tıbbi, tedaviyle ilgili
Medieval Orta çağ
Memorable Hatırlanmaya değer
Mental Zihinsel
Measurable Ölçülebilir
Middle Ortada, vasat
Most En çok, en çoğu
Military Askeri
Moderate Ilımlı, orta
Minimal En az, minimum
Mutual Karşılıklı
Mixed Karışık, karma
Modern Yeni, çağdaş, modern
Much Çok, pek çok
Nasty Kötü, pis, kaba
Negligent İhmalkar, dikkatsiz
National Ulusal
Native Yerli
Natural Doğal, tabii
Naughty Yaramaz, edepsiz
Near Yakın
Necessary Gerekli
Nervous Sinirli, gergin
Novel Yeni, değişik
Nutritional Besinsel
New Yeni
Negotiable Tartışılabilir
Negligible Önemsiz, göz ardı edilir
Next Bitişik, gelecek, sonraki
Notable Dikkate değer
Nutritious Besleyici
Notorious Kötü ünlü
Noticeable Dikkate değer
North Kuzey
Numerous Sayısız, çok
Obvious Açık, belli
Obliged Zorunlu, mecbur
Objective Tarafsız, nesnel
Obscure Anlaşılması güç, belirsiz
Obstructive Engelleyici
Occasional Ara sıra olan, seyrek
Old Yaşlı, eski
Older Daha yaşlı, daha eski
Overwhelming Baskın, karşı konulamaz
Ordinary Sıradan, normal
Original Gerçek, asıl
Optional İsteğe bağlı, seçimli
Opposite Karşısında, tamamen farklı
Other Diğer, başka
Outrageous Acımasız, ahlaksız
Painful Ağrılı, acıtıcı
Particular Belli, özel
Partial Kısmi, taraflı
Patient Sabırlı
Peaceful Barışçıl, huzurlu
Permanent Kalıcı
Perennial Sürekli, daima
Persuasive İkna edici
Personal Kişisel
Persistent Israrcı, sürekli
Pleasant Hoş
Plenty Çok, bol
Poignant Üzücü, dokunaklı
Portative Portatif
Political Politik, siyasi
Polluted Kirletilmiş
Popular Ünlü
Poor Fakir
Possible Olası, mümkün
Potential Olası, muhtemel
Powerful Güçlü
Predominant Baskın, etkili
Productive Üretken, yaratıcı
Precarious Tehlikeli, sallantılı
Provisional Geçici
Preferable Tercih edilir
Probable Muhtemel, olası
Prominent Önemli, seçkin
Practical Uygulamalı, kullanışlı
Pretentious Gösterişli, iddialı
Protective Koruyucu
Precise Tam, kesin
Present Şu anki, var
Preventive Koruyucu, önleyici
Prevalent Yaygın
Previous Önceki, eski
Primary Ana, asıl
Proportional Oranlı, nispi
Primitive İlkel
Private Özel, gizli
Preservative Koruyucu, saklayan
Progressive Gelişen, ilerleyen
Proven İspatlanmış
Profitable Karlı
Perishable Çabuk bozulan
Profound Derin, şiddetli
Proper Uygun, düzgün
Public Umumi, ortak
Publicized Reklamı yapılmış
Pure Saf, katkısız
Quantitative Sayısal, nicel
Qualified Kalifiye, nitelikli, vasıflı
Rapid Hızlı, çabuk
Rare Nadir
Real Gerçek, hakiki
Reasonable Mantıklı, makul
Recent Yeni, son
Restrictive Kısıtlayıcı
Restricted Sınırlı, kısıtlı
Reckless Dikkatsiz, umursamaz
Recurrent Tekrarlayan
Refutable Aksi ispatlanabilir
Reversible Tersine çevrilebilir
Relentless Acımasız
Random Rastgele, gelişigüzel
Relative Göreceli
Regular Düzenli
Responsive Duyarlı, hassas
Resentful İçerlemiş, kızgın
Regrettable Üzücü
Retired Emekli
Redundant Gereksiz, fazla
Relaxed Sakin, rahat
Related Bağlantılı, ilişkili
Relevant İle ilgili
Reliable Güvenilir
Religious Dini
Reluctant Gönülsüz
Remaining Kalan, hala var olan
Remarkable Dikkate değer
Representative Temsilci
Resistant Dirençli
Respectable Saygı değer
Respective Ayrı ayrı, herkes kendi
Responsible Sorumlu
Ridiculous Saçma, gülünç
Rigid Katı, sert
Rich Zengin
Right Doğru, sağ
Rising Artan, yükselen
Rural Kırsal
Same Aynı, benzer
Satisfied Memnun, tatmin olmuş
Scientific Bilimsel
Selective Seçici
Senior Üst, kıdemli, yaşlı
Sensible Mantıklı, makul
Selfish Bencil
Second İkinci
Scarce Nadir, az
Shy Utangaç
South Güney
Solvable Çözülebilir
Sincere Samimi, içten
Sensitive Hassas, duyarlı
Self-assertive Kendinden emin, ısrarcı
Separate Ayrı, ayrılmış
Skillful Becerikli, yetenekli
Serious Ciddi, ağırbaşlı
Stagnant Durgun, sakin
Such Böyle, bu tür
Severe Ağır, ciddi, sert
Secular Laik, din dışı
Stimulating Uyarıcı
Several Birkaç
Short Kısa, az
Significant Önemli
Short Kısa, as
Similar Benzer
Simple Basit, yalın
Single Tek, bekar
Successive Art arda gelen
Sizeable Büyük
Slippery Kaygan
Slow Yavaş
Small Küçük, ufak, az
Social Sosyal, toplumsal
Solar Güneşle ilgili
Sole Tek
Sophisticated Kültürlü, gelişmiş
Sorry Üzgün, pişman
Special Belli, özel
Spiritual Manevi
Stable Sabit, değişmez
Steady Devamlı, değişmez
Straightforward Açık, anlaşılır
Strict Katı, sert
Strong Güçlü, sağlam, demli
Subsequent Sonraki, izleyen
Subjective Öznel
Substantial Önemli
Subtle Güç algılanan, kurnaz
Succesful Başarılı, bilinen
Sufficient Yeterli
Suitable Uygun, elverişli
Sure Emin, kesin
Spontaneous Kendiliğinden olan
Sustainable Sürdürülebilir
Surprised Şaşırmış
Surprising Şaşırtıcı
Susceptible Savunmasız
Temporary Geçici
Tedious Can sıkıcı
Thorough Tam, bütün
Threatening Tehditkar, korkutucu
Total Toplam, tam
Transient Kısa süreli, geçici
Tentative Geçici, belirsiz
Traditional Geleneksel
Trivial Önemsiz
True Gerçek, doğru
Ultimate En son, kesin
Underlying Altta yatan
Unfair Adil olmayan
Unsafe Emniyetsiz, tehlikeli
Unaccountable Açıklanamaz
Unique Tek, eşsiz, özgü
Unknown Bilinmeyen
Unlikely Muhtemel olmayan
Unreliable Güvenilmez
Unpredictable Tahmin edilemez
Unusual Olağan dışı
Unattractive İlgi çekmeyen, cazibesiz
Uncomfortable Rahatsız, sıkılmış
Undesirable İstenmeyen
Unfavourable Olumsuz, uygun olmayan
Unstable Kararsız, değişken
Unobserved Görülmemiş, fark edilmemiş
Uncertain Belirsiz, şüpheli
Uneasy Endişeli, huzursuz
Untamed evcilleşmemiş
Urban Kentsel
Urgent Acil
Useful Kullanışlı
Valid Geçerli
Valuable Değerli
Variable Değişken
Various Çeşitli, farklı
Varied Değişik, çeşitli, türlü
Vast Büyük, geniş
Very Çok
Versatile Çok yönlü
Violent Şiddetli
Virtuous Erdemli
Vital Hayati, önemli
Voluntary Gönüllü, isteğe bağlı
Vulnerable Hassas, savunmasız
Wealthy Zengin
Weak Zayıf
Well Sağlıklı, iyi
West Batı
Western Batıda, batıdan
Written Yazılmış
Wide Geniş, yaygın
Worthless Değersiz, işe yaramaz
Widespread Yaygın
Willing İstekli
Wise Akıllı
Worldwide Dünya çapında
Wrong Yanlış, hatalı
Young Genç

YDS’de En Çok Çıkan Fiiller

Affect Etkilemek
Abandon Terk etmek, bırakmak
Abduct Birisini kaçırmak
Absorb Emmek, soğurmak
Abolish Yürürlükten kaldırmak
Abuse İstismar etmek
Accept Kabul etmek
Accelerate Hızlandırmak
Accompany Eşlik etmek
Accomplish Başarmak, tamamlamak
Accustom Alıştırmak
Accuse Suçlamak
Achieve Başarmak, ulaşmak
Acquire Kazanmak, edinmek
Act Hareket etmek, rol almak
Adapt Uyum sağlamak
Add Eklemek, ilave etmek
Adhere Yapışmak
Adjust Ayarlamak, uydurmak
Admire Hayran olmak
Admit Kabul etmek, itiraf etmek
Adopt Benimsemek, evlat edinmek
Advance İlerlemek, gelişmek
Advise Tavsiye etmek, öğüt vermek
Afford Gücü yetmek (maddi)
Agree Aynı fikirde olmak
Aid Yardım etmek
Aim Amaçlamak, hedeflemek
Alienate Yabancılaştırmak
Allow İzin vermek, olanak tanımak
Allocate Ayırmak, tahsis etmek
Allude İma etmek, değinmek
Alter Değiştirmek
Announce İlan etmek, duyurmak
Anticipate Beklemek, ummak
Appeal Cezbetmek, başvuruda bulunmak
Appear Görünmek, ortaya çıkmak
Applaud Alkışlamak
Apply Uygulamak, başvurmak, kullanmak
Appoint Atamak
Appreciate Beğenmek, takdir etmek
Approach Yaklaşmak
Approve Onaylamak
Argue Tartışmak, ileri sürmek
Arise Ortaya çıkmak, meydana gelmek
Arouse Duygu uyandırmak
Arrange Düzenlemek
Arrive Varmak, ulaşmak
Ask Sormak, istemek
Assess Değerlendirmek
Assert İddia etmek
Assign Görevlendirmek
Associate İlişkilendirmek
Assure Garanti etmek, söz vermek
Astonish Şaşırtmak
Attain Elde etmek, ulaşmak
Attempt Çabalamak, kalkışmak, girişmek
Attend Katılmak
Attract Çekmek, cezbetmek
Attribute Bağlamak, yormak, atfetmek
Avoid Sakınmak, kaçınmak
Balance Dengelemek
Base Dayandırmak
Become Olmak
Believe İnanmak, güvenmek
Belong Ait olmak
Benefit Faydalanmak
Bergain Pazarlık etmek
Betray Kandırmak, aldatmak
Blame Suçlamak
Book Yer ayırtmak
Borrow Ödünç almak
Bring Getirmek
Build İnşa etmek, kurmak
Bury Gömmek
Buy Satın almak
Call Adlandırmak, çağırmak
Capture Ele geçirmek
Care Bakmak, ilgilenmek
Carry Taşımak
Cast Rol vermek, şekil almak
Cause Sebep olmak
Cease Durdurmak
Change Değiştirmek
Choose Seçmek
Cite Alıntı yapmak, bahsetmek
Claim İddia etmek
Close Kapatmak, son vermek
Coincide Aynı zamana rastlamak
Collapse Çökmek
Combine Birleştirmek
Combat Dövüşmek, mücadele etmek
Come Gelmek
Comment Yorum yapmak
Commit İşlemek, yapmak
Communicate İletişim kurmak, haberleşmek
Compare Karşılaştırmak
Compete Rekabet etmek, yarışmak
Compel Zorlamak
Compensate Telafi etmek
Complain Şikayet etmek
Complete Tamamlamak
Compliment İltifat etmek
Comply Uyumlu olmak
Comprise İçermek, kapsamak
Compromise Anlaşmaya varmak
Compose Bestelemek, oluşturmak
Compile Derlemek, toplamak
Conclude Sonuç çıkartmak
Conduct Yürütmek, ilerletmek
Condemn Ayıplamak, suçlamak
Confide Güvenip sırrını açmak
Confine Sınırlandırmak, hapsetmek
Conform Uymak, boyun eğmek
Confirm Doğrulamak
Confer Danışmak, görüşmek
Conflickt Çatışmak, çelişmek
Confuse Kafasını karıştırmak
Consider Düşünmek
Consist -den oluşmak
Constitude Oluşturmak
Consolidate Güçlendirmek
Construct İnşa etmek
Consult Danışmak
Conserve Korumak
Consume Tüketmek
Contain İçermek, kapsamak
Continue Devam etmek
Contribute Katkıda bulunmak, sebep olmak
Contract Küçülmek, kısaltmak, sözleşme yapmak
Contradict Çelişmek, karşı çıkmak
Control Kontrol etmek, denetlemek
Convert Dönüştürmek
Convince İkna etmek
Conquer Fethetmek
Correlate İlişkisi olmak
Correspond Benzemek, haberleşmek
Corrupt Bozulmak
Counter Karşı koymak
Cost Mâl olmak, tutmak
Cover Kaplamak, içermek
Create Yaratmak
Cut Kesmek, azaltmak
Cure Tedavi etmek
Curtail Kısaltmak
Cultivate Yetiştirmek, ekmek
Damage Zarar vermek
Debate Tartışmak
Decay Çürümek
Decieve Kandırmak
Decide Karar vermek
Declare Beyan etmek
Decline Azaltmak, reddetmek
Decrease Azalmak, azaltmak
Dedicate Adamak
Deduce Sonuç çıkartmak
Deduct Çıkarmak, azaltmak
Deem Dikkate almak, varsaymak
Defeat Yenmek
Defend Savunmak
Define Tanımlamak, açıklamak
Defy Karşı gelmek
Delay Geciktirmek
Deliver Teslim etmek
Demand Talep etmek, gerektirmek
Demonstrate Göstermek, kanıtlamak
Deny İnkâr etmek, reddetmek
Depend Bağlı olmak, güvenmek
Deplete Azalmak, tükenmek
Denounce Kınamak, suçlamak
Derive Türetmek, kaynaklanmak
Depict Anlatmak
Describe Tanımlamak
Descend Alçalmak, inmek
Deserve Hak etmek
Design Tasarlamak
Desire Arzu etmek
Destroy Yıkmak
Detect Sezmek, bulmak
Deter Caydırmak
Determine Belirlemek, saptamak
Develop Gelişmek, büyümek
Devise Düşünmek, icat etmek
Diagnose Teşhis koymak
Differ Farklı olmak
Direct Yönlendirmek, yönetmek
Discharge Tahliye etmek, görevden çıkartmak
Discard Atmak
Discourage Cesaretini kırmak
Disgust Tiksindirmek
Dislike Hoşlanmamak
Disappear Gözden kaybolmak
Disappoint Hayal kırıklığına uğramak
Discover Keşfetmek, bulmak
Display Sergilemek, göstermek
Dispose İmha Etmek
Dispute Tartışmak
Distinguish Ayırt etmek, ayrım yapmak
Distribute Dağıtmak
Dismay Can sıkmak
Disturb Rahatsız etmek, karıştırmak
Disrupt Bölmek, araya girmek
Divide Bölmek
Do Yapmak, etmek
Dominate Egemen olmak, hükmetmek
Doubt Şüphelenmek, kuşku duymak
Draw Çizmek, çekmek
Eat Yemek yemek
Educate Eğitmek
Embark Binmek (gemiye)
Emerge Ortaya çıkmak
Emit Yaymak
Employ İşe almak, kullanmak
Empower Yetki vermek, güçlendirmek
Enable Olanak tanımak
Enact Yasa çıkartmak
Encounter Karşılaşmak, rastlamak
Encourage Teşvik etmek
Encompass Kapsamak, kaplamak
End Sona ermek, bitirmek
Endanger Tehlikeye atmak
Enforce Güçlendirmek, yürürlüğe koymak
Engage Meşgul olmak
Enjoy Hoşlanmak, eğlenmek
Ensure Garanti altına almak
Entail Gerektirmek
Entitle Vermek
Eradicate Kökünü kurutmak
Erupt Patlamak (Yanardağ)
Escape Kaçmak
Establish Kurmak, belirlemek
Estimate Tahmin etmek, değer biçmek
Evaluate Değerlendirmek
Evolve Ortaya çıkmak, gelişmek
Examine İncelemek, muayene etmek
Exceed Aşmak, geçmek
Exchange Değiştirmek, takas etmek
Exclude Hariç tutmak
Excuse Affetmek, mazur görmek
Execute İdam etmek, yürütmek
Exert Kullanmak (yetki), çabalamak
Exhale Nefes vermek
Exist Var olmak
Expand Genişletmek
Expend Harcamak
Exploit Faydalanmak, sömürmek
Expect Ummak
Explode Patlamak
Experience Deneyimlemek
Experiment Deney yapmak
Explain Açıklamak
Explore Araştırmak, keşfetmek
Expose Açığa çıkartmak, maruz bırakmak
Express İfade etmek
Extend Uzatmak
Face Karşı karşıya kalmak
Fail Başarısız olmak
Fall Düşmek, inmek
Fear Korkmak
Feel Hissetmek
Fetch Gidip getirmek
Fight Savaşmak, mücadele etmek
Fill Doldurmak
Find Bulmak, anlamak
Fire Ateş etmek, işten atmak
Flow Akmak, dökülmek
Fluctuate Dalgalanmak, değişmek
Focus Odaklanmak
Follow İzlemek, takip etmek
Forego Vazgeçmek
Force Zorlamak
Foresee Ön görmek, tahmin etmek
Form Oluşturmak
Foster Büyümek, geliştirmek
Found Kurmak
Frustrate Sinirlerini bozmak
Fulfill Yerine getirmek
Gain Kazanmak
Gather Toplamak, biriktirmek
Generate Oluşturmak, üretmek
Get Almak, elde etmek
Give Vermek, sunmak
Go Gitmek, uymak
Grant Vermek, bağışlamak
Grow Büyümek, gelişmek
Guide Yol göstermek, yönlendirmek
Happen Olmak, meydana gelmek
Harm Zarar vermek
Harvest Hasat etmek, biçmek
Heat Isıtmak
Help Yardım etmek, yararı olmak
Hinder Engel olmak
Hold Tutmak, düzenlemek, iddia etmek
Identify Tanımlamak, saptamak
Illustrate Örneklerle anlatmak, resmetmek
Illuminate Aydınlatmak
Impair Zarar vermek, bozmak
Implement Uygulamak
Implicate İma etmek, kapsamak
Imply İma etmek, anlamına gelmek
Impress Etkilemek
Improve Gelişmek, ilerlemek
Include İçermek
Incorporate Birleştirmek, içermek
Infer Sonuç çıkartmak
Infect Bulaştırmak
Increase Artırmak, çoğalmak
Indicate Göstermek, işaret etmek
Influence Etkilemek
Inform Haber vermek, bildirmek
Initiate Başlatmak
Insist Israr etmek, diretmek
Interest İlgisini çekmek
Intend Niyet etmek, amaçlamak
Induce İkna etmek, sebep olmak
Inflict Vermek, yüklemek
Inspire İlham vermek
Interact Etkileşimde olmak
Intergrate Bütünleşmek, birleştirmek
Interpret Yorumlamak, çevirmek
Interfere Araya girmek, bozmak
Introduce Ortaya koymak, tanıştırmak
Invest Yatırım yapmak
Invade İstila etmek
Invite Davet etmek, çağırmak, neden olmak
Invent İcat etmek
Involve İçermek, Gerektirmek
Irrigate Sulamak
Jeopardize Tehlikeye sokmak
Join Katılmak, Birleştirmek
Justify Haklı göstermek, aklamak
Keep Tutmak, saklamak
Kill Öldürmek
Know Bilmek, tanımak
Lack Yoksun olmak
Last Sürmek, devam etmek
Laugh Gülmek
Launch Fırlatmak, başlatmak
Lead Yönetmek, önderlik etmek
Learn Öğrenmek, haber almak
Leave Ayrılmak, terk etmek
Let İzin vermek
Lift Kaldırmak, aşırmak
Like Hoşlanmak, sevmek
Limit Sınırlandırmak
Link Bağlamak, birleştirmek
Live Yaşamak, ikamet etmek
Locate Yerini belirlemek, oturmak
Look Bakmak, görünmek
Lose Kaybetmek
Love Sevmek, aşık olmak
Maintain Korumak, muhafaza etmek
Magnify Büyütmek
Make Yapmak, üretmek
Manage Yönetmek, başarmak
Manufacture Üretmek
Market Pazarlamak
Marry Evlenmek
Match Eşleşmek, uyumak
Mean Anlamına gelmek, demek istemek
Measure Ölçmek
Mention Bahsetmek
Merge Birleşmek, kaynaşmak
Migrate Göç etmek
Mistrust Güvenmemek, şüphe etmek
Misuse Yanlış kullanmak
Mix Karıştırmak, uyuşmak
Modify Değiştirmek
Move Hareket etmek, taşınmak
Name Adlandırmak
Navigate Yolunu bulmak, seyretmek
Need İhtiyaç duymak
Negotiate Görüşmek, müzakere yapmak
Neglect İhmal etmek
Notice Farkına varmak
Object İtiraz etmek, karşı çıkmak
Observe Gözlemlemek
Obstruct Engellemek, tıkanmak
Obtain Elde etmek
Occupy İşgal etmek
Occur Meydana gelmek, olmak
Offer Teklif etmek, sunmak
Open Açmak, başlatmak
Order Emretmek, sipariş vermek
Organize Planlamak, düzenlemek
Originate Başlamak
Omit Çıkarmak, dahil etmemek
Outlaw Yasaklamak, feshetmek
Overcome Üstesinden gelmek, yenmek
Overlook Göz ardı etmek
Overwhelm Etkisi altına almak
Owe Borçlu olmak
Own Sahip olmak
Vary Değişmek
Participate Katılmak
Pay Ödemek, vermek
Perceive Algılamak, sezmek
Perform Yapmak, sergilemek
Permit İzin vermek
Persuade İkna etmek
Pertain İlgili olmak
Place Koymak, yerleştirmek
Plan Planlamak, tasarlamak
Play Oynamak, çalmak
Plant Dikmek
Point İşaret etmek, göstermek
Portray Betimlemek, canlandırmak
Predict Tahmin etmek
Prefer Tercih etmek
Prepare Hazırlamak, hazırlanmak
Prescribe Reçete yazmak
Present Sunmak, vermek
Preserve Korumak, muhafaza atmek
Pretened Gibi davranmak
Prevent Önlemek, alıkoymak
Prevail Yaygın olmak
Print Basmak, yayımlamak
Process İşlemek
Proceed İlerlemek
Proclaim İlan etmek, duyurmak
Produce Üretmek, yapmak, neden olmak
Prohibit Yasaklamak
Progress Gelişmek, ilerlemek
Prosper Zenginleşmek
Provoke Kışkırtmak, neden olmak
Profit Faydalanmak
Promote İlerlemek, terfi ettirmek
Propose Teklif etmek, sunmak
Protect Korumak
Prove İspatlamak, kanıtlamak
Provide Sağlamak, temin etmek
Publish Yayınlamak, basmak
Purchase Satın almak
Pursue Takip etmek
Put Koymak
Question Sorgulamak, şüphe etmek
Rain Yağmur yağmak
Raise Yükseltmek, çoğalmak
Range Değişmek, sıralanmak
Rank Yer almak, sayılmak
Reach Ulaşmak, erişmek
React Tepki göstermek
Read Okumak
Realize Fark etmek, genişletmek
Recreate Canlandırmak
Refrain Sakınmak, çekinmek
Recall Hatırlamak, geri çağırmak
Receive Almak
Reclaim Geri istemek, ıslah etmek
Recognize Tanımak, kabul etmek
Recommend Tavsiye etmek
Record Kaybetmek
Recover İyileşmek
Recruit Askere almak, kaydetmek
Reduce Azaltmak
Refer Bahsetmek
Reflect Yansıtmak
Refuse Reddetmek
Refund Geri ödemek
Regard Düşünmek, görmek
Regret Pişman olmak, üzülmek
Regulate Düzenlemek
Reinforce Güçlendirmek, sağlamlaştırmak
Reinstate Eski görevine vermek
Reject Reddetmek
Relate İlişki kurmak
Relax Dinlenmek, gevşemek
Relieve Rahatlamak, hafifletmek
Remain Kalmak
Remember Hatırlamak, anımsamak
Remove Ortadan kaldırmak
Repair Onarmak, düzeltmek
Repeat Tekrar etmek, yinelemek
Replace Yerini almak, değiştirmek
Reply Cevap vermek
Report Rapor vermek, bildirmek
Represent Temsil etmek
Request Rica etmek, istemek
Require Gerektirmek
Research Araştırmak
Reserve Yer ayırmak, tahsis etmek
Resent Gücenmek, kırılmak
Resist Karşı koymak
Resolve Halletmek, çözme
Respect Saygı göstermek
Respond Yanıt / tepki vermek
Resume Yeniden başlamak
Restore Onarmak
Restrict Sınırlandırmak
Restrain Engellemek, sınırlamak
Result Sonucu olmak
Retain Tutmak, korumak
Retire Emekli olmak
Return Dönmek, geri vermek
Reveal Açıklamak, ortaya çıkartmak
Reverse Tersine çevirmek, geri geri gitmek
Revise Gözden geçirmek
Revolt Ayaklanmak, isyan çıkartmak
Reward Ödül vermek
Rise Artmak, yükselmek
Rule Yönetmek
Run Koşmak, yönetmek, işlemek
Safeguard Korumak
Satisfy Tatmin etmek
Say Söylemek, demek
Scatter Dağıtmak, saçmak
Search Aramak, araştırmak
See Görmek, izlemek, anlamak
Seek Araştırmak, çabalamak
Seem Gibi görünmek
Seize Ele geçirmek
Select Seçmek
Separate Ayırmak
Set Kurmak, ayarlamak
Settle Yerleşmek
Shape Şekillendirmek
Share Paylaşmak
Shift Değiştirmek
Show Göstermek
Shrink Daralmak, küçülmek
Signal İşaret etmek, sinyal vermek
Signify Belirtmek, bildirmek
Sound Gibi gelmek
Span Sürmek, kapsamak
Specify Belirlemek
Spend Harcamak
Spoil Bozmak, şımartmak
Spread Yaymak, dağıtmak
Stage Sahnelemek, hazırlamak
Stamp Damgalamak
Start Başlamak, çalıştırmak
State İfade etmek
Stem -den gelmek, çıkmak
Stimulate Uyarmak, teşvik etmek
Stop Durdurmak, bitirmek
Store Depolamak
Stress Vurgulamak
Strike Vurmak, grev yapmak
Strive Çabalamak
Stipulate Şart koşmak
Struggle Çabalamak
Study Çalışmak, okumak, araştırmak
Submit Sunmak, göndermek, boyun eğmek
Succeed Başarılı olmak
Suffer Acı çekmek
Suggest Önermek, ileri sürmek
Supplement Takviye etmek
Supply Sağlamak, tatmin etmek
Support Desteklemek
Suspend Ertelemek
Survey Araştırmak
Survive Hayatta kalmak
Suspect Şüphelenmek
Sustain Sürdürmek
Sweep Silmek, süpürmek
Swim Yüzmek
Tackle Ele almak, çözmek
Take Almak
Talk Konuşmak, görüşmek
Target Hedeflemek
Tell Anlatmak, söylemek
Tend Eğiliminde olmak
Think Sanmak, düşünmek
Threaten Tehdit etmek
Thrive Gelişmek, büyümek
Trace İzini sürmek, takip etmek
Train Eğitmek
Transform Dönüştürmek
Transmit İletmek, nakletmek
Treat Tedavi etmek, davranmak, ele almak
Trigger Tetiklemek
Trust Güvenmek
Try Çabalamak, denemek
Turn Dönmek, çevirmek
Understand Anlamak, kavramak
Undertake Üstlenmek, yüklenmek
Undermine Zayıflatmak, baltalamak
Unearth Ortaya çıkmak, bulmak
Unite Birleştirmek
Upgrage Bir üst seviyeye çıkartmak
Uphold Desteklemek, onaylamak
Urge Zorlamak, ikna etmek
Use Kullanmak
Utilize Faydalanmak, kullanmak
Venture Tehlikeye atmak, cüret etmek
View Bakmak, görmek
Visit Ziyaret etmek, gezmek
Violate İhlal etmek, çiğnemek
Wait Beklemek
Want İstemek, gerekmek
Waste İsraf etmek
Win Kazanmak, yenmek
Withdraw Çekilmek
Withold Alıkoymak, saklamak, vermemek
Witness Şahitlik etmek
Wonder Merak etmek
Work Çalışmak, işlemek
Worship İbadet etmek
Worry Kaygılanmak, endişelenmek
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son
Taşova escort Gerze escort Pazar escort Kangal escort Sarıkaya escort Side escort İncekum escort Hayrabolu escort Tavşanlı escort Ereğli escort Batıköy escort Suluova escort Durağan escort Niksar escort Gürün escort Çekerek escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Ergene escort Simav escort Emirdağ escort Çağlayançerit escort İstanbul escort İznik escort Karasu escort Gümbet escort Ilgaz escort İzmir escort Kadıköy escort Karesi escort Horasan escort İnebolu escort Erzurum escort Marmaris escort Serdivan escort Menteşe escort Eskişehir escort Meram escort