Sıradaki içerik:

Anestezi Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları 2021

AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı Çıkmış Sorular ve Çalışma Notları

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı sınavına hazırlanan öğrenciler için çalışma notları ve çıkmış soruları derledik. Listemizde yer alan AÖF  Sağlık Kurumları Mevzuatı çalışma notlarında bilmeniz gereken kısa bilgiler tanımlar içermektedir. Sınav öncesi notları okuyup soruları çözmeniz sınavda daha yüksek puan almanızı sağlayacaktır.

AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı Çalışma Notları

 1. “Özel Hastaneler Yönetmeliği” Türkiye’de yayımlanan, kamu ve çevre sağlığını ilgilendiren maddeler içeren kanun, yönetmelik ve tüzüklerimden biri değil.
 2. Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağına Doktrin denir.
 3.  Sağlık Bakanlığının sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere 11 üye ile müsteşar ve yardımcılarından oluşan kurala Sağlık Politikaları Kurulu denir.
 4. Devlet birimleri tarafından düzenlenen, empoze edilen veya kontrol edilen bir risk paylaşım şekli olarak tanımlanabilen finansman tipine Sosyal sağlık sigortası denir.
 5. Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne Pozitif Hukuk denir
 6. Kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuatlardan. Genel Sağlığın Korunması Kanunu, anlamına gelen ve sağlıkla ilgili mevzuatın temelini oluşturan kanuna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu denir.
 7. Sağlık kuruluşlarına verdikleri her bir hizmet için ayrı ayrı ödeme yapılan yönteme Fatura bedelinin ödenmesi yöntemi denir.
 8. “Satın alma, depolama, ambar hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık Bakanlığının görevlerinden sayılmaz.
 9. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakta yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutara Katılım payı denir.
 10. Türkiye’ deki tüm nüfus zorunlu olarak 2012 yılından itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır
 11. Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanların açıklandığı kanun 5510 sayılı Kanun ‘dur.
 12. Finansman sistemini kazanç esasına dayalı sigorta primlerinin oluşturduğu sisteme Bismarck modeli sistem denir.
 13. Yatak başına ödeme” hizmet sunucularına yapılan ödeme yöntemlerinden değildir.
 14. Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin en üst karar ve yürütme organı Genel Sekreterlik’ tir.
 15. Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuata Sağlık mevzuatı denir.
 16. “Her bir varlığın görselliğinin değerlendirilmesi” finansal bilginin kullanıldığı alanlardan değildir.
 17. “177 hizmetleri” ilçe/belde hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlerden biri değildir.
 18. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre bir cerrahi müdahale veya alet yardımı ile vücut yüzeyini geçerek vücut içine yerleştirilen tıbbi cihaza Cerrahi invaziv cihaz denir.
 19. Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında kurumla ilgili bilimsel ve idari konulan görüşmek ve karara bağlamak üzere kurulan bilimsel kurula Hastane Konseyi denir.
 20. Sağlık çalışanlarına mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli konularda mahkemelere görüş bildirmek için bilirkişi listesi belirlemek üzere kurulmuş olan Sağlık Bakanlığı Kurumuna Yüksek Sağlık Şurası denir.
 21. “Üniversite hastaneleri” Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği kapsamında yer alan sağlık kuruluşlarından biri değildir.
 22. Bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşılık, kendilerine ait banka hesaplarına önceden para yatırma ve bu parayı sadece sağlık harcamaları için kullanmaları esasına dayanan finansman yöntemine Tıbbi tasarruf hesabı denir.
 23. Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelere yapılan ilave ödeme oranları açısından hastaneler aldıkları puana göre 5 sınıfa ayrılmıştır. “Personel devir oranı” sınıflandırma (puanlama) yapılırken kullanılan kriterlerden değildir.
 24. Denetim aşaması” bir kanunun yapılış aşamalarından değildir.
 25. Kalp, karaciğer, akciğer, böbrek ve pankreas nakli yapan merkezlerin taşıması gereken şartlar belirleyen düzenlemeye Organ Nakli Merkezleri Yönergesi.


Sağlık Kurumları Mevzuatı Çıkmış Sorular

 

Doğru – Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

 

(   ) (1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili); 1982 Anayasası yumuşak bir anayasadır.
(   ) Kanun hükmünde kararnameler içerik bakımından Anayasa?ya uygun olmak zorundadır.
(   ) (Türkiye?de yürürlükte olan Anayasa ile ilgili); Anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hazırlamıştır.
(   ) “Denetim aşaması” bir kanunun yapılış aşamalarından biridir.
(   ) (1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili); İçerik açısından bakıldığında bir başlangıç ve yedi kısımdan oluşmaktadır.
(   ) (Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili); Bakanlar Kurulu?nun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için bir kanunla o konuda yetkilendirilmesi gerekir.
(   ) (1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili); 1982 Anayasası kendi üstünlüğünü ilan eden bir anayasadır.
(   ) (Türkiye?de yürürlükte olan Anayasa ile ilgili); 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı anayasadır.
Y D Y Y D D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

 

1) Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuat ………..dır
2) Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı ………..dır
3) Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların ………….. yürürlüğe gireceği, yayımlanan kanunun yürürlük maddesi ile belirlenir. Böyle bir belirleme yapılmamışsa kanun, Resmi Gazetede yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
4) Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne ………..denir
5) Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların ayrıca Başbakanlığın basım ve yayın işleriyle ilgili genel müdürlüğü tarafından düzenli olarak yayımlandığı, ilke ve genel kural anlamına gelen kitap ………..dır
6) Hukuk kurallarının bütününe ………..denir
7) Şu anda yürürülükte olan anayasa ………….. kabül edilmiştir?
1) Sağlık mevzuatı  2) Doktrin  3) 45 4) Pozitif Hukuk 5) Düstur  6) Anayasa  7) 7 Kasım 1982

1. Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim mevzuatı

B) Yönetim mevzuatı

C) Sosyal mevzuat

D) Sağlık mevzuatı

E) Yazısız kaynaklar

 

 

2016 Dönem Sonu Doğru Cevap: D

 

2. Hukuk kurallarının oluşmasına neden olan her türlü toplumsal ve fikri veri, hukukun kaynaklarından hangisini oluşturmaktadır?

A) Hukukun maddi kaynakları

B) Hukukun şekli kaynakları

C) Asli kaynaklar

D) Yardımcı kaynaklar

E) Yazısız kaynaklar

 

 

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A

 

3. Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde görüşülmesi ve toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için en az kaç milletvekilinin genel kurula katılması gerekmektedir?

A) Üye tam sayısının en az beşte birinin

B) Üye tam sayısının en az üçte birinin

C) Üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlası

D) Üye tam sayısının en az beşte üçünün

E) Üye tam sayısının en az üçte ikisinin

 

 

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B

 

4. Kanun önerilerini kimin yapacağı Anayasa?da belirtilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından getirilen kanun önerilerine ne ad verilmektedir?

A) Kanun teklifi

B) Kanun taslağı

C) Kanun hükmünde kararname

D) Kanun önermesi

E) Kanun tasarısı

 

 

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E

 

5. Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların kendi iç bünyelerini ilgilendiren, çalışma usullerini düzenleyen ve görev alanlarının ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlayan kurallar bütününe ne ad verilmektedir?

A) Tüzük

B) Yönetmelik

C) Kanun hükmünde kararname

D) Tebliğ

E) Yönerge

 

 

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B

 

6. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim zamanlarında çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle dahi dokunulamayacak ve sınırlanamayacak temel hak ve hürriyet kategorisine hukuk literatüründe ne ad verilmektedir?

A) Temel haklar

B) Sosyal haklar

C) Asli haklar

D) Çekirdek haklar

E) Doğal haklar

 

 

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D

 

7. Kabul edilen (onaylanan) kanunu cumhurbaşkanı kaç gün içerisinde resmi gazetede yayımlamak zorundadır?

A) 15

B) 30

C) 45

D) 60

E) 90

 

 

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A

 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri (milletvekilleri) tarafından getirilen kanun önerilerine ne ad verilmektedir?

A) Kanun teklifi

B) Kanun taslağı

C) Kanun hükmünde kararname

D) Kanun tasarısı

E) Kanun önermesi

 

 

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir kanunun yapılış aşamalarından biri değildir?

A) Öneri aşaması

B) Denetim aşaması

C) Görüşme aşaması

D) Kabul aşaması

E) Yayım aşaması

 

 

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B

 

10. Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçtihat

B) Örf

C) Yazılı hukuk

D) Doktrin

E) Tüzük

 

 

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D

 

11. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakanlar Kurulu?nun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için bir kanunla o konuda yetkilendirilmesi gerekir.

B) Anayasa?da yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez.

C) Kanun hükmünde kararnameler içerik bakımından Anayasaya uygun olmak zorundadır.

D) Kanun hükmünde kararname yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu?na aittir.

E) Sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetler kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenebilir.

 

 

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D

 

12. Resmi Gazete?de yayımlanan bir kanunun Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenebilir. İptal davası kanunun Resmi Gazete?de yayımını izleyen kaç gün içinde açılır?

A) 60

B) 45

C) 30

D) 15

E) 3

 

 

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A

 

13. Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların hangi tarihte yürürlüğe gireceği, yayımlanan kanunun yürürlük maddesi ile belirlenir. Böyle bir belirleme yapılmamışsa kanun, Resmi Gazete?de yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

A) 45

B) 30

C) 15

D) 10

E) 7

 

 

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A

 

14. Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif Hukuk

B) Negatif Hukuk

C) Doktrin

D) Kanun Bütünlüğü

E) Normlar Hiyerarşisi

 

 

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A

 

15. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 12 Eylül 1980?de kurulan Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanmış halkoylaması ile kabul edilmiştir.

B) 1982 Anayasası kendi üstünlüğünü ilan eden bir anayasadır.

C) 1982 Anayasasının çerçeve bir anayasa değil ayrıntılı bir anayasa olduğu söylenebilir.

D) 1982 Anayasası yumuşak bir anayasadır.

E) İçerik açısından bakıldığında bir başlangıç ve yedi kısımdan oluşmaktadır.

 

 

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D

 

Ders Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Mevzuat ve Sağlık Kurumları Mevzuatı ile İlgili Temel Kavramlar 20 soru

2.Ünite Kamu ve Çevre Sağlığı ile İlgili Mevzuat 22 soru

3.Ünite Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili Mevzuat 29 soru

4.Ünite Sağlık Hizmetleri Finansmanı ile İlgili Mevzuat 23 soru

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son
Taşova escort Gerze escort Pazar escort Kangal escort Sarıkaya escort Side escort İncekum escort Hayrabolu escort Tavşanlı escort Ereğli escort Batıköy escort Suluova escort Durağan escort Niksar escort Gürün escort Çekerek escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Ergene escort Simav escort Emirdağ escort Çağlayançerit escort İstanbul escort İznik escort Karasu escort Gümbet escort Ilgaz escort İzmir escort Kadıköy escort Karesi escort Horasan escort İnebolu escort Erzurum escort Marmaris escort Serdivan escort Menteşe escort Eskişehir escort Meram escort