Dicle Üniversitesi 242 Sağlık Personeli Alacak

Dicle Üniversitesi hemşire, ebe, eczacı olmak üzere farklı branşlarda sözleşmeli 242 sağlık personeli alım ilanı yayınladı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Kalp damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak. Endoskopi Cerrahisi yapılan ameliyathanede en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastane ameliyathanesinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak

b) 2018 KPSS’dan en az 60 Puan almış olmak.

c) Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az iki yıl deneyimi olmak.

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

**İşaretinin bulunduğu Unvanlar için istenen “Herhangi bir Eğitim ve araştırma hastanesi, Özel dal eğitim ve araştırma hastanesi veya Üniversite hastanesinde en az……yıl deneyimi olmak” ifadesi üçüncü basamak sağlık kurumlandır.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 – Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3 – Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2018 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.

4 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6 – Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

7 – Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8 – Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kuramlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II – ONLINE BAŞVURUDA SISTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 – Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 – Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4 – Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi.

5 – Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100′ lük sistem (Eczacı için)

6 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

7 -SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet çıktısı)

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 00 / 5182, Destek Tel: 2242

İlk başvuru Tarihi : 13.07.2020

0 0 0 0 0 0
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

ÖSYM’den Önemli KPSS Hatırlatması

Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478