Kamu Personel Alımları

Güney Ege ve Zafer Kalkınma Ajansı 14 Personel Alacak

Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak.

PERSONEL ALIM İLANI

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel, 4 (dört) uzman personel,1 (bir) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu destek personeli alımı yapacaktır. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının merkezi Denizli olup Ajansın faaliyet alanına Aydın, Denizli ve Muğla illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde görevlendirilebileceklerdir. (İç denetçi, Hukuk Müşaviri ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Denizli ilinde görevlendirilecektir.)

İlan Tarihi 09.03.2020
Başvuru Tarihleri 30.03.2020 – 10.04.2020
Başvuru Yeri [email protected]
Sınav Şekli ve Yeri Sözlü (Mülakat), Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20160 Pamukkale/Denizli 0 258 371 88 44
Mülakata Katılmaya

Hak Kazananların İlanı

17.04.2020

A. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

B. İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)

a. Üniversitelerin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Mühendislik dalları, Şehir ve Bölge Planlama veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b. Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

c. Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak

d. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

e. Mülakat sınavına girecek iç denetçi adayları aşağıdaki değerlendirme tablosu doğrultusunda belirlenir.

Puanlama Kriteri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla)1 40
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 6
İkinci Yabancı Dil 2 5
Belirli konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 3 5

KPSS ile yapılacak başvurular için (3 personel)

a. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak;

c. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

Bölüm Personel Sayısı KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı YDS Taban Puanı
İktisat, İşletme 1 P14,P24 80 70
Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,

İşletme Mühendisliği

2 P3 80 70

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile yapılacak başvurular için (1 Personel)

a. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, İstatistik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

b. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

c. Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıda belirtilen konularda en az 10 (on) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

Planlama, programlama,

Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

İzleme ve değerlendirme,

Tanıtım, danışmanlık,

Şehircilik ve çevre,

Araştırma-geliştirme,

Bilgi ve iletişim teknolojileri,

Finansman,

İnsan kaynakları yönetimi,

Uluslararası ticaret

d. Mülakat sınavına girecek, KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile alınacak uzman personel adayları aşağıdaki değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenecektir.

Puanlama Kriteri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla)4 40
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 6
İkinci Yabancı Dil 5 5
Belirli konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 6 5

ii. İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak

iii. İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak

iv. İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda doktora yapmış olmak b. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel

i. Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak

ii. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma

c. Destek Personeli (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu)

i. Bilgisayar ağı yönetimi alanında deneyime sahip olmak

ii. Bilgisayar Ağı Kurulumu ve Yönetimi, Mail Sunucu Yönetimi, Sanallaştırma, Güvenlik Duvarı Yönetimi hususlarında sertifika sahibi olmak

G. Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular, 30 Mart 2020 tarihinden başlayarak 10 Nisan 2020 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Güney Ege Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:

Kontrol Listesi Tablosu

Sıra

No

Belge Uzman

Personel

Hukuk

Müşaviri

İÇ

Denetçi

Destek

Personeli

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
3 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi
4 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair SGK hizmet dökümü ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,
5 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi
6 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler
7 Adli Sicil Kaydı (son bir ay içinde alınmış)
8 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler
9 İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge
10 İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

H. Başvuruların Değerlendirilmesi:

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için ilanda belirtilen kriterler doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır.

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, mülakat yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. ) ilan edilir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İ. Yarışma sınavının yapılışı ve Değerlendirme

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir. Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.geka.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yarışma sınavı, Ajans Genel Sekreterinin başkanlığında, Ajans Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Ajans Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

J. Sonuçların duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 1770/1-1

1

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir 5 yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir.)

2

İkinci yabancı dil için asgari 70 YDS dil puanı veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3

Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

C. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)

a. Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık Hukuk Fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

b. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

c. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak;

D. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

KPSS ile 3 uzman personel, KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile 1 uzman personel istihdam edilecektir. Her bir başvuru şekli için özel şartlar şu şekildedir.

4

10 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (10 yıl için 80 puan ve ilave her bir 5 yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir.)

5

İkinci yabancı dil için asgari 70 YDS dil puanı veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

6

Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

E. Destek Personeli (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu) İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)

a. Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak veya Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi programlarının

birinden Önlisans derecesinde mezun olmak.

b. Lisans Mezunları için 2018 veya 2019 yılları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan, Ön lisans Mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

F. Tercih Sebepleri

a. Uzman Personel ve İç Denetçi Personel

i. Ajansın faaliyet alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak

Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

– 4 (dört) Uzman Personel,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu