Lise

Okulda Disiplin Cezası Alınca Ne Olur? Disiplin Cezası Sicile İşler mi?

Okulda Disiplin Cezası Alınca Ne Olur? Disiplin Cezası Sicile İşler mi?. Ortaokul ve Lise öğrencilerinin merak ettiği konulardan olan Disiplin Cezası hakkında tüm bilinmesi gerekenleri bu makalemizde paylaştık. Okullarda koyulan kurallara uymayan davranışlar sergileyen öğrenciler disipline girmesine neden olur. Gelin hep birlikte disiplin cezası hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

Okulda Disiplin Cezası Alınca Ne Olur?

Okullarda kurallara uymayan davranışlar sergileyen öğrencilere disiplin cezaları verilir. MEB yönetmeliğine göre disipline giden öğrencilere ilk olarak kınama cezası verilir. Öğrenci kurallara uymaz ve tekrar disipline giderse ikinci aşama olarak Okuldan kısa süreli uzaklaştırma kararı verilir.

Okul kurallarına uymayan öğrencilere sırayla verilen disiplin cezaları:

1) Kınama,

2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

3) Okul değiştirme,

4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır.


Okullarda Kınama Cezası Verilen Davranışlar

Okullarda kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:

 1. Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,
 2. Yapması gereken görevleri yapmamak,
 3. Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
 4. Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,
 5. Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
 6. Yalan söylemek,
 7. Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak
 8. Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
 9. Kaba ve saygısız davranmak,
 10. Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
 11. Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
 12. Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,
 13. Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
 14. Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulundurmak,
 15. Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
 16. Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak,
 17. Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve dersin akışını bozmak.

Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Verilen Davranışlar

Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;

 1. Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,
 2. Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dışarıda kalmak,
 3. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
 4. İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak,
 5. Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
 6. Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını engellemek,
 7. Başkalarına hakaret etmek,
 8. Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
 9. Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,
 10. Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
 11. Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
 12. Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
 13. Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
 14. Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
 15. Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

Okul Değiştirme Cezası Verilen Davranışlar

Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;

 1. Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
 2.  Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
 3. Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
 4. Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
 5. Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
 6. Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak,
 7. Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
 8. Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
 9. Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
 10. Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
 11. Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
 12. Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
 13. Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
 14. Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak,
 15. Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
 16. Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
 17. İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
 18. Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
 19. Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
 20. Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek,
 21. Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak,
 22. Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,

Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezası Verilen Davranışlar

Bu cezayı alan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

 1. Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
 3. Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
 4. Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
 5. Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
 6. Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
 7. Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
 8. Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
 9. Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
 10. Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
 11. Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
 12. Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
 13. Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
 14. Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

Disiplin Cezası Sicile İşler mi?

Ortaokulda ve lise öğrencilerini disiplin kurulu tarafından aldığı cezalar sicile işlemez.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Lise Devamsızlık Dilekçe Örneği Word-PDF 

👉 Veli İzin Dilekçesi Örneği Devamsızlık Word 

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. merhaba lise hayatımda 2 defa disiplin cezası aldım ve yurtdışında okumak gibi bir hedefim var acaba bir etkisi olur mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu