Öğrenci Gazetesi

Banka Sınavları Çıkmış Sorular PDF İndir

Banka Sınavları Çıkmış Sorular PDF. Banka sınavları için KPSS gibi bir merkezi atama sistemi yoktur. Bu nedenle bankalar kendi sınavlarını yaparlar kimi banka 2 aşamalı sınav yaparken kimi bankalarda tek aşamalı sınav yapabiliyorlar. Genel müdürlüklerin gerçekleştirdiği sınavlarda başarılı olmanız taktirde mülakata çağırılırsınız bu aşamayı da başarı ile atlattıktan sonra işe alınma süreciniz başlar.

Banka Sınavları Çıkmış Sorular PDF İndir

Banka sınavları bankaların genel müdürlüklerinde gerçekleşebileceği gibi evinizden online olarak da sınava girebilirsiniz. Türleri ve içerikleri farklı olsa da banka sınavlarından başarıyla geçtiğiniz takdirde banka mülakatına çağrılırsınız. Mülakat işe alım sürecinin son basamağıdır. Banka mülakatları yüz yüze gerçekleşir. Bu aşamayı da atlattıktan sonra referans aramaları yapılarak işe alım süreci sonuçlandırılır. Bütün bu sürecin en önemli kısmı ise ilk basamak olan banka sınavlarıdır. Bütün bu sürecin en önemli kısmı ise ilk basamak olan banka sınavlarıdır.

Bankaların sınavlarında üç ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden biri de “Genel Kültür” olarak yer almaktadır. Genel Kültür Sınavı çerçevesinde adayların güncel ve geçmiş ekonomik, siyasi, sosyal olaylara ne kadar hakim olduğu, bu olaylarda bankacılık sektörünün ne derecede etkilendiği öğrenilmek istenmektedir. Özellikle güncel ekonomik, siyasal ve sosyal sorular bu alanda yer almaktadır. Sorular basit işlemlerle çözülebilmektedir. Genellikle adayların sözel olarak okuma ve anlama becerisi tespit edilmek istenmektedir.

Banka Sınavları Çıkmış Genel Kültür Soruları ve Cevapları

Ziraat Bankası Çıkmış Genel Yetenek ve Kültür Sınavı Cevapları

İş Bankası Çıkmış Genel Yetenek ve Kültür Sınav Soruları

Vakıfbank Çıkmış Genel Yetenek ve Kültür Sınav Soruları


Ziraat Bankası Çıkmış İngilizce Sınavı Cevapları

Ziraat Bankası Çıkmış İngilizce Sınav Soruları


 • Eski sanatçıları, aydınları ölüm günlerinde anma bir değerbilirliktir. Ama arkalarından ağıt yakmayı anlayamıyorum. İnsan umutlandırıcı, sevindirici güzel şeyler de söyleyebilmeli. Bunlar da niye doğrudan doğruya sanatçıların, aydınların geride bıraktıkları şeyler olmasın?

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçıları ve bilim insanlarını anma toplantıları daha sık düzenlenmelidir.
B) Sanatçıları ve aydınları anmanın en somut yolu onların yapıtlarından söz etmektir.
C) Sanatçıları ve aydınları yaşatmak onların olumlu yönlerini sürekli yüceltmekle olur
D) Sanatçılar ve bilim insanları yaşarken de toplantılar düzenlenmelidir.
E) Anma toplantılarında sanatçılar, yaşadıkları dönemin koşullarında ele alınmalıdırlar.

CEVAP: B

 • Siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez bir öğesi olarak alan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

CEVAP: D

 • Türkiye’de çok partili hayatın sürdürülmesini önleyen ve demokratikleşmeyi geciktiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menemen olayı
B) Şeyh Said isyanı
C) Koçkiri isyanı
D) 31 Mart olayı
E) Dersim isyanı

CEVAP: B

 • Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

A) Vergi daireleri
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Maliye Bakanlığı

CEVAP: C

 • Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlanma sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak aşağıdakilerden hangisinin yetkisindedir?

A) Adalet bakanı
B) Başbakan
C) Yargıtay Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Bakanlar Kurulu

CEVAP: D

 • Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanları tarafından yayımlanan bir analize göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke ekonomik krizin yarattığı durgunluktan daha hızlı çıkacak.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?

A) ABD
B) Polonya
C) Hindistan
D) Meksika
E) Brezilya

CEVAP: A

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü “olsa olsa” anlamında kullanılmıştır?

A) Kitabı oku, ancak daha sonra kardeşine ver.
B) Arkadaşını görmeye git, ancak beni aramayı unutma.
C) Güzel bir araba almak istiyorum, ancak hiç param yok.
D) Bu akşam tiyatroya git, ancak yarın erken gel.
E) Pikniğe bu pazar değil, ancak haftaya pazara gidebiliriz.

CEVAP: E


Banka Sınavları Çıkmış Genel Yetenek Soruları ve Cevapları

 • 8 –14 – 26 – … boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?
  A) 22
  B) 33
  C) 44
  D) 55
  E) 66

CEVAP: C

 • “reikd“ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eşya
  B) Terim
  C) Şehir
  D) Ülke
  E) Yiyecek

CEVAP: B

 • Hangi eşleştirme diğerlerinden farklıdır?
  A) Doktor – Hastane
  B) Postacı – Postane
  C) Gişe Yetkilisi – Banka
  D) Öğretmen – Okul
  E) Kaptan – Gemi

CEVAP: D

 • 25 dakikada 50 km yol giden aracın saatteki hızı nedir?
  A) 120
  B) 135
  C) 150
  D) 165
  E) 180

CEVAP: E

 • İki banka arasında imzalanan bir anlaşmanın tarihi, Mayıs ayından üç ay sonraki aydan 2 ay önceki ayın 4 ay sonraki ayında sona erecektir. Anlaşma hangi ay sona erecektir?
  A) Ağustos
  B) Eylül
  C) Ekim
  D) Kasım
  E) Aralık

CEVAP: C

 • Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Gişe Görevlisi
  B) Uzman Yardımcısı
  C) İç Kontrolör Yardımcısı
  D) Tezgahtar
  E) Müfettiş Yardımcısı

CEVAP: A

 • BANKACI = 2176135 ise “KABAN” aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 61215
  B) 71235
  C) 32176
  D) 61217
  E) 12356

CEVAP: D

 • “Terzi için çırak ne ise, banka müdürü için …. odur.” cümlesindeki boşluğu en uygun kelime ile tamamlayınız.
  A) Müşteri
  B) Mevduat
  C) Gişe asistanı
  D) Para
  E) Kalfa

CEVAP: C

 • Bir firmadan 1 ürün alana 3 ürün bedava veriliyorsa indirim oranı yüzde kaçtır?
  A) 34
  B) 66
  C) 75
  D) 90
  E) 100

CEVAP: C

 • Aşağıdaki soruları grafiğe göre yorumlayıp doğru şıkkı işaretleyiniz.

 • X Bankası ile Z Bankası’nın açıkladıkları karlar arasında en büyük fark hangi çeyrekte görülmektedir?
  A) 1. Çeyrek
  B) 2. Çeyrek
  C) 3. Çeyrek
  D) 4. Çeyrek
  E) Belli değil

CEVAP: A

 • Z Bankası 2014 yılı içinde en fazla karı ne zaman açıklamıştır?
  A) 1. çeyrek
  B) 2. çeyrek
  C) 3. çeyrek
  D) 4. çeyrek
  E) 5. çeyrek

CEVAP: D


Banka Sınavları Çıkmış Alan Bilgisi Soruları ve Cevapları

 • Berfin, oğlu İbrahim’i yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır. Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birlikte ölüm karinesi
  B) Tehlike karinesi
  C) Kesinlik karinesi
  D) Gaiplik
  E) Ölüm karinesi

CEVAP: D

 • Sözleşmelerde imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Borç altına giren kimsenin el yazısı ile atılmalıdır.
  B) Metinde yapılan ilave ve çıkıntılar aynca imza edilmelidir.
  C) Metin yazılmadan önce, tamamen veya kısmen boş kağıda atılmış ise geçersizdir.
  D) Bütün metnin benimsendiğini gösterecek şekilde, metnin altına atılmalıdır.
  E) İmza edecek olan kimse, okuma yazma bilmiyorsa, usulen tasdik edilmiş ve el ile yapılmış işaret koymak zorundadır.

CEVAP: C

 • Bankacılık Kanunu’na göre, Türkiye’de bir bankanın kurulabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
  A) Hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkmalı ve hamiline yazılı olmalıdır.
  B) Ticaret mahkemesinden kuruluş izni alınmalıdır.
  C) Ödenmiş sermayesi 5 milyon TL olmalıdır.
  D) Kurulacak banka bir anonim ortaklık şeklinde olmalıdır.
  E) En az 10 kurucu ortağı olmalıdır.

CEVAP: D

 • Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar ya da değer olarak koyduğu sınırlamalara ne ad verilir?
  A) Navlun
  B) Kota
  C) Sübvansiyon
  D) Damping
  E) Tarife

CEVAP: B

 • Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kullanıma hazır her şeye ne ad verilir?
  A) Mal
  B) Tüketim
  C) Üretim faktörü
  D) Üretim
  E) Sermaye

CEVAP: A

 • Bir girişimcinin faaliyetleri sonucunda milli gelirden aldığı paya ne ad verilir?
  A) Faiz
  B) Kar
  C) Ücret
  D) Rant
  E) Kira

CEVAP: B

 • Birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?
  A) Ana mallar
  B) İkame mallar
  C) Ara mallar
  D) Hammadde
  E) Tamamlayıcı mallar

CEVAP: B

 • Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarının da artmasına, fiyatı azalınca arz edilen miktarının da azalmasına ne ad verilir?
  A) Fiyat kanunu .
  B) Marjinal üretim
  C) Tüketim kanunu
  D) Arz kanunu
  E) Üretim esnekliği

CEVAP: D

 • Bireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerinden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir?
  A) İhtiyat güdüsüyle para talebi
  B) Tüketim güdüsüyle para talebi
  C) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
  D) Üretim güdüsüyle para talebi
  E) İşlem güdüsüyle para talebi

CEVAP: C

 • Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Bankalar Hesabına borç kaydı yapılır?
  A) Bankadaki mevduat hesabına para yatırıldığında
  B) Bankadaki mevduat hesabından para çekildiğinde
  C) Mevduat hesabı üzerine çekilen çek bankadan ödendiğinde
  D) Banka kredisi hesabına havale tahsil edildiğinde
  E) Banka kredisi geri ödendiğinde

CEVAP: A


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu