Üniversite

Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Maaşları 2024 Ne Kadar?

Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Maaşları 2024 Ne Kadar?. Kaymakam bir ilçenin genel yönetim hiyerarşisinin en üstünde bulunan, ilçedeki en yetkili makamdır. Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ‘nde geçerlidir.  Kaymakam ilçede Hükümeti temsil eder ve belediye başkanının da üstünde bir yetkilidir. İlçe denetimlerinden sorumludur. Arapçadan dilimize geçmiş olan Kaymakam kelimesi, kaim ve makam kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Kaymakam Nasıl Olunur?

Kaymakamların görevleri hiç azımsanacak gibi değildir. Bu yüzden de kaymakam olmak için lisans eğitiminden bir çok daha fazlası gerekiyor. Pek çok meslekte olduğu gibi kaymakam olmak isteyenleri de hatırı sayılır emek ve zaman gerektiren bir eğitim süreci bekliyor. Ciddi sorumluluk ve görevleri üstlenmeden önce kaymakam adaylarının farklı alanlarda kendini geliştirmesi şart.

Kaymakam adaylığı sınavına girmeye hak kazanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen koşullara ve 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan koşullara uygun olmak gerekmektedir.

Kaymakam olmak için uzun süren bir eğitim sürecine hazırlıklı olmalısınız. Yüklü bir sorumluluk gerektiren bu görevi üstlenmek için Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri altında yer alan bir bölümden mezun olmanız gerekmektedir. Lisans eğitiminizi tamamladıysanız sıra KPSS’ye geliyor. Kaymakamlık başvurusu için P37 puan türü dikkate alınır. Bugüne kadar sınava girmeye hak kazanan adaylara baktığımızda son adayların P37 puanları 80’in üzerinde seyretmektedir. KPSS’den de yeterli puanı aldıysanız, daha sonra Kaymakam Adaylığı Sınavına girerek uzmanlık eğitiminize başlamaya hak kazanmalısınız.

Sınava girecek kişi sayısı alınacak kaymakam adayı sayısının 20 katı olarak belirlenir. Bu kişiler P37 puan türünden en yüksek puan alan kişiler olarak sıralanarak sınava kabul edilir. P37 puan türünde puan belirlenirken en yüksek katsayıya sahip olan bölüm beklendiği üzere kamu yönetimidir. Bunu iktisat takip eder.


Kaymakam Adaylığı Sınavı ve Eğitimi

Kaymakam Adaylığı Sınavı, farklı alanlarda bilgiler içerir. Geniş bir sorumluluk alanı olan kaymakamların her konuda bilgi sahibi olması ve pek çok konuda da uzman olması gerekir. Kaymakam olmak için yazılı ve sözlü sınava tabi olacak kişiler ekonomi, hukuk, tarih gibi konulardan çıkacak sorularla karşılaşır. Özellikle idare hukuku, anayasa, mahalli idareler, inkılap tarihi, insan hakları en çok karşılaşılan konular arasında yer alır.

Sınavlara hazırlanan aday adayları Türkiye’nin idari yapısı, Türkiye’nin ekonomik yapısı ve sorunları, Türkiye’de demokratikleşme gibi konuları iyice çalıştığından emin olmalıdır. Bu sınavlar yalnızca bilgileri değil becerileri de hedef alır. Aday adaylarının temsil yeteneği, kavrama ve yorumlama yeteneği, ikna kabiliyeti de kriterler arasında yer alır. Yazılının yanı sıra sözlü sınava katılan aday adayları, çok yönlü bir jüri tarafından değerlendirilir. Mülakata kabul edecek kişi sayısı ise kadro sayısının 4 katıdır. Yazılı sınava girenler arasında üst sıralarda yer almak ikinci aşama olan sözlü sınava katılabilmek için çok önemlidir.

Kaymakam adaylığı eğitimine katılan adaylar, 3 yıl boyunca eğitim görürler. Bu eğitim süreci İl Merkez Stajı (2 Ay), Kaymakam Refikliği Stajı (3 Ay), Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj (2 Ay), Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) (4 ay), Yurt Dışı Stajı (12 ay), Kaymakam Vekilliği Stajı (9 ay), Kaymakamlık Kursu (4 ay) olmak üzere toplamda 36 ay süren stajlardan oluşur.

Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin “Kaymakamlık Kursu” başlıklı Beşinci Bölüm’ünde yer alan MADDE 28 şöyledir:

(1) Her kursun sonunda Bakanlık onayı ile belirtilen gün, saat ve yerde Strateji Geliştirme Başkanı ile Eğitim Dairesi Başkanının da katılacağı Encümen tarafından adaylar bir sözlü sınava tabi tutulurlar. Bu sınav sırasında Eğitim Dairesi Başkanı raportörlük görevini yürütür. Her adaya birisi teziyle ilgili olmak üzere en az üç soru sorulur. Sorular, bir kaymakamın bilmesi gereken ve kurs programında yer verilen konular esas alınarak önceden Başkanlıkça hazırlanıp, Encümenin tasvibinden geçirilir. Sınav sırasında adayların Staj Rapor Dosyaları da Encümenin tetkikine hazır bulundurulur. Adaylara genel bilgileri ile inandırma ve idarecilik yeteneklerini ölçecek nitelikte sorular da yöneltilebilir.

(2) Sorular adaylar tarafından cevaplandırıldıktan sonra Encümen Başkan ve üyeleriyle Strateji Geliştirme Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanınca 100 tam not üzerinden değerlendirilir, takdir edilen notların aritmetik ortalaması alınır. 0.50 den aşağı olan kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve üstü kesirler tam sayıya tamamlanır. Değerlendirme notu;

  • 60’dan aşağı olanlar yetersiz,
  • 60–70 olanlar yeterli,
  • 71–85 olanlar başarılı,
  • 86–100 olanlar üstün başarılı sayılırlar.

Kursun sonunda girdiği sınavda yetersiz not alan aday adayları, en fazla 30 günlük bir zaman dilimi içinde ikinci kez sınava girmeye hak kazanırlar. Her iki sınavdan da geçer not alamayan aday adayları, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayan adaylar ise, Mülki İdare Amirliği’ne ilk adımı olan Kaymakam adaylığına başlarlar. Bu süreç eskiden maiyet memurluğu olarak anılmaktadır. Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin “Adayların Göreve Başlatılması ve İllerin Tespiti” başlıklı İkinci Bölüm’de de yer verildiği gibi, “Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, yetiştirme planı ve staj programı dönemlerine uygun olarak gruplar halinde ve Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde görevlerine başlatılırlar.” Görev başına geçen kaymakamlar, valilere bağlı olarak sorumluluklarını ve vazifelerini yerine getirirler. İlçeler belli özelliklerine göre sınıflandırılır ve kaymakamların atamaları da bu sınıflandırmalara göre gerçekleştirilir. Görev aldığı ilçenin sınıfına göre atama süreleri 2 yıl ile 5 yıl arasında değişiklik gösterir.


Kaymakamın Görevleri Nelerdir? 

Kaymakamların görevleri ağırlıklı olarak denetlemelerdir desek yanlış söylemiş olmayız. İlçedeki tüm noksanlıkları tüm alanları denetleme yetkisine sahiptir. Kaymakamlar valiye bağlı olarak çalışmakta olup valilerin görevleri aynı zamanda kaymakamlarında görevleridir diye biliriz. Valilerin ilçedeki temsilcileridir. Kaymakamlar ilçedeki belediye çalışmalarını, emniyet, esnaf vs, tüm alanların çalışmalarını denetlerler. Valinin emirlerini duyurur ve uygularlar. Kaymakamlar aynı zamanda Kanunların, yasa ve yasakların uygulanmasından da sorumlu kişilerdir. Hükümet kararlarının ilçelerde tatbik edilmesinden de kaymakamlar sorumludurlar

İlçedeki idare ve zabıta gibi birimlerde kaymakamların sorumluluklarındandır. Kısaca ilçelerdeki huzur ve güvenin sağlanması kaymakamın görevleri arasındadır.


Kaymakam Olmak İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?

Kaymakam olmak için aşağıdaki bölümlerden mezun olmak gerekir.

• Siyasal bilgiler
• Hukuk
• İktisat
• İşletme
• İktisadi ve idari bilimler fakülteleri
• Sosyoloji (15 Temmuz 2018’de eklendi)
• Psikoloji (15 Temmuz 2018’de eklendi)
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (15 Temmuz 2018’de eklendi)


Kaymakamlık Sınavı Nasıl Yapılır? 

Kaymakam nasıl olunur sorusuna verilebilecek en önemli cevap tabi ki de kaymakamlık sınavıdır. Kaymakam olmak için girilen sınav da ülkemizde ki her resmi sınav gibi ÖSYM bünyesinde gerçekleşmektedir. Adaylar ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde belirlenen başvuru merkezlerinden ya da internet üzerinden kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Bunu da belirtmek gerekir, diğer ÖSYM sınavlarında olduğu gibi kaymakamlık sınavlarında da bir kayıt ücreti bulunmaktadır.

Sınavda 34 adet Genel Kültür Testi ve Genel Yetenek sorusu, 66 adet Alan Bilgisi Testi sorulur. Bu 34 soru Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) konularından oluşmaktadır.

66 soru ise Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) konularından oluşmaktadır.

Kaymakam adaylığı sözlü ve yazılı sınavı konuları nelerdir?
Kaymakamlık sınavı konuları oldukça fazladır. Kaymakamların her alanda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Kaymakam adaylığı sınavı hem sözlü hem yazılı olarak yapılır.

Sınav konuları ağırlıklı olarak şu şekildedir;

-Türkiye’nin idari yapısı,
-Türkiye’nin ekonomik yapısı ve sorunları,
-Türkiye’de demokratikleşme
-İdare hukuku
–Anayasa
-Mahalli idareler
-İnkılap tarihi
-İnsan hakları
–Ekonomi
-Hukuk
-Tarih

Kaymakam adaylığı sözlü sınavında ise ağırlıklı olarak şu konulara dikkat edilmektedir;

-Temsil yeteneği
-Kavrama ve yorumlama yeteneği,
-İkna kabiliyeti


Kaymakam Maaşları 2024 Ne Kadar?

2024 yılı itibariyle ortalama kaymakam maaşı 75. 000 TL civarındadır. En yüksek Kaymakam maaşı kariyer net verilerine göre 100.000 TL dir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Savcı Nasıl Olunur?

👉 Başsavcı Nasıl Olunur? 

👉 Vali Nasıl Olunur, Kimler Vali Olabilir? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu