Üniversite

KYK Yurt Yönetim Personeli / Memuru Nasıl Olunur, Ne İş Yapar? KYK Yurt Yönetim Personeli Maaşları 2024

KYK Yurt Yönetim Personeli Nasıl Olunur? merak edenler için KYK Yurt Yönetim Personeli Ne İş Yapar? sorularını bu yazımızda cevaplayacağız. GSB Kontrolünde yer alan KYK yurtlarına 2024 de de yine alım yapılacağı aşikardır. Hal böyle olunca KYK Yurt Yönetim Personeli Maaşları 2024 de en çok merak edilenler arasında. Gelin birlikte Tüm merak edilenleri öğrenelim…

KYK Yurt Yönetim Personeli Nasıl Olunur?

GSB yani Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yani eski KYK’ ya bağlı olarak çalışan yurtlarda çalıştırılmak üzere istihdamı sağlanan KYK Yurt Yönetim Memurluğu son günlerde en çok araştırılan meslekler arasında yer aldı. Yurt yönetim memurları, KYK’ya bağlı yurtlarda çeşitli görevler almaktadır. Satın alma, öğrenci işleri, personel işleri, lojman sorumluluğu gibi alanlardan herhangi birinde görev alırlar.

KYK Yurt Yönetim Memurluğu alımları için başvuru yapmak isteyen yada KYK Yurt Yönetimi Memuru olmak isteyenlerin taşıması gereken bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlarlar taşıdığınız takdirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK Yurt Yönetim Memurluğu için başvuru da bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunma şartları isteyen adaylar Türk vatandaşı olmak zorundadırlar. Ayrıca adayların görevlerini yapmaya ve tam gün çalışmaya mani rahatsızlıklarının, manilerinin olmaması gerekmektedir.

Yurt müdürlüklerinde 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Yurt yönetim personeli genel müdürlük tarafından belirlenen görevleri yürütür, personelin çalışma saatlerini ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlükleri belirlemektedir. Yurt yönetim memurları normal çalışmanın yanı sıra nöbete kalmaktadır. Bayram ve hafta sonları da nöbet sırası gelen personel nöbet süresi boyunca görevinin başında bulunmak zorundadır. KYK Yurt Yönetimi Alım Şartlarını maddeler halinde listeleyecek olursak;

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az lisans mezunu olmak,
  • KPSS’den en az 60 almak,
  • 65 yaşından büyük olmamak,
  • SGK’dan emeklilik aylığı almamak,
  • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak gerekiyor.

KYK Yurt Yönetim Memuru Görevleri Nelerdir?

GSB bünyesinde yer alan KYK yurtlarında yönetim Memuru olmak isteyenlerin bilmesi gereken görevler vardır. İş tanımına göre de tabi ki bu görevler de değişkenlik göstermektedir. Satın alma, personel işleri, öğrenci işleri, lojman sorumluluğu gibi görev alanları olacaktır. Bu alanlarda sorumluluğu alarak yönetimi en iyi şeklide gerçekleştirmek zorundadır. Herhangi bir engel teşkil olmadığı sürece görevini en iyi şekilde yerine getirmekle mükelleftir. Görev tanımı ile ilgili yönetmelikte yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

Madde 1- Yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Yurtlardaki nöbet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 101 inci maddesi, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 37 inci maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta geçen;

a. Özel Hizmet : Normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 8.30-24.00, yarım çalışma günlerinde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmeti

b. Gece Hizmeti : 24.00-8.30 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

c. Nöbetçi Amir : Nöbet hizmetlerinin bu talimat hükümlerine göre yürütülmesini denetleyen yurt müdürünü,

d. Nöbetçi Memur : Özel ve gece hizmetlerinin bu talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumlu personeli,

e. Gece Hizmetlisi : Yurtlarda nöbetçi memura yardımcı olmak üzere bu talimat hükümleri çerçevesinde görev yapan hizmetli personeli,

f. Nöbet İzni : Nöbetçi memura gece hizmeti süresince tuttuğu nöbet karşılığında bu talimatta belirtilen esaslara göre kullanılacak izni,

g. Nöbet Defteri : Özel ve gece hizmeti ile ilgili hususların kaydedildiği defteri,

h. Fazla Mesai Ücreti : Her yıl bütçe yasasında belirtilen miktar üzerinden imkanlar ölçüsünde ödenen ücreti,

ı. Fazla Mesai Saati : Normal mesai saatleri dışında yapılan ve bu talimatta belirtilen fazla çalışma saatini İfade eder.


KYK Yurt Yönetim Memuru Ne İş Yapar?

Personel İşleri Birimi:

Bu birimde görev yapacak olan KYK Yurt Yönetim Memurları diğer yurt memurlarının ve temizlik, güvenlik gibi işlerde görev yapan işçilerin puantaj kayıtlarını, nöbet çizelgelerini tutmakla ve izin gibi işlerle uğraşmaktadır.  Ayrıca personelin özlük iş ve işlemleri de yine bu birimlerde görev yapan KYK yurt yönetim memurları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Satın Alma İşleri Birimi;

Bu birimde görev yapan yurt yönetim memurları diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan destek hizmetlerinin genel olarak yaptığı satın alma ihaleleri ve işlemlerini gerçekleştirmektedir. Her tür mal ve hizmet alımına dair işlemleri bu birimde görev yapan yurt yönetim memurları gerçekleştirmektedir.

Eğitsel Bölüm;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında gerçekleştirilecek olan tüm eğitimleri, seminerler, kursları organize etmek, planlamak ve gerçekleştirilmesi ile alakadar olmak işi bu birimde çalışan yurt yönetim memurlarının işidir.

Öğrenci İşleri Bölümü;

Öğrenci işleri biriminde görev yapan yurt yönetim memurları yurda giriş yapacak olan öğrencilerin giriş kayıtlarını ve ayrılacak olanların çıkış kayıtlarını yapmakla, öğrencilerin devam durumlarını takip etmekle, öğrencilerin izin vb. iş ve işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.


Özel ve Gece Hizmetinin Yürütülmesi

Madde 5- Özel ve Gece Hizmeti, hizmetin devamı olup, aynı personel tarafından yerine getirilmesi zorunludur. Özel ve Gece Hizmeti yurt müdürlüklerinde görevli yönetim memurları, yurt müdür yardımcıları ve şefler ile nöbet tutacak personel sayısı üçten az olan yurtlarda yurt müdürleri tarafından yürütülür.

Nöbet hizmeti yürüten personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personel; mesai saatleri dışında nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

a. Nöbet hizmetine giren bayan yurt müdür yardımcıları ile bayan yönetim memurları ve bayan şefler hamileliklerinin 26. haftasından itibaren ve doğumdan sonra bir yıl süresince nöbet hizmetinden muaf tutulurlar.

b. Öğrenci kapasitesi 1000 ve 1000?in altında olan karma yurt/bloklarda, nöbete girecek erkek personel sayısının 4?den, bayan personel sayısının 4?den az olması halinde; erkek veya bayan bir personel nöbete bırakılacaktır.

Nöbete giren personelin erkek olduğu günlerde bir bayan, bayan olduğu günlerde bir erkek personel saat 17.30?dan öğrenci imza işlemleri tamamlanıncaya kadar bu talimatta belirlenen özel hizmet görevine devam edecektir. Bu süre karşılığında ilgililere fazla mesai ücreti ödenecektir.

Bu durumda; nöbetçi personelin erkek olması halinde bir bayan, bayan olması halinde bir erkek hizmetli personel imkânlar ölçüsünde nöbetçi memura yardımcı olmak üzere gece hizmetlisi olarak görev yapacaktır.

Hizmetin ifası için kız ve erkek blok/yurtlarında ayrı ayrı nöbet odası tesis edilecektir.

c. Nöbet hizmeti yürüten personelin yemek öğünleri Kurum beslenme Talimatında belirtilen usul ve esaslara göre verilecektir.

Nöbet İzninin Kullanılması

Madde 7- Nöbet hizmetini;

a. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri yürüten personele takip eden gün,

b. Cuma, Cumartesi, bayram ve genel tatil günleri ile yarım çalışma günlerinde yürüten personele nöbeti takip eden hafta içerisinde ilgilinin isteği, birim amirinin uygun göreceği bir gün nöbet izni verilecektir.

c. Nöbet izinlerinin herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde, iznin en fazla 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içerisinde kullandırılabilir

Nöbetçi Memurun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10- Nöbetçi Memurun;

a. Görevleri

(1) Mesai başlangıç saatinde görevini kendisinden önceki nöbetçi memurdan devralmak,

(2) Nöbete başlarken, o gece yurtta bulunması gereken öğrenci sayısını kayıtlardan tespit etmek,

(3) Yurtta disiplini sağlamak,

(4) Yurt öğrencilerinin sosyal ve kültürel çalışmalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde kolaylık göstermek,

(5) Öğrencilerin çeşitli dilek ve müracaatlarını karşılamak,

(6) Yurdun bina ve eşyasını yangın, tahrip ve kötü kullanmaktan korumak,

(7) Yurtta içki içilmesi, kumar oynanması, gürültü yapılması ve buna benzer olayların vuku bulmasına meydan vermemek,

(8) Gece görevlilerinin görev kontrolünü sağlamak,

(9) Görevi süresince vuku bulacak olayları ve gözlemlerini nöbet defterine yazarak imzalamak,

(10) Olağanüstü hallerde, alarm haberi veya önemli haberler alındığında, yurt müdürü, bölge müdürü ve diğer ilgilileri derhal haberdar etmek, kendi imkanları ile önleyemeyeceği olaylarda en yakın güvenlik biriminden yardım istemek,

(11) Yurt kurallarına aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemi yapmak, ayrıca durumu bir tutanakla yurt idaresine bildirmek,

(12) Gece bekçilerinin kontrol saatlerine ait fişleri yerine takıp, fişlerden kusurlu görülenleri nöbet defterine yazıp ve imzalamak,

(13) İdare odalarının kilitlenmesini ve anahtarlarının bunun için ayrılmış özel dolaplara konulmasını sağlamak,

(14) Mesai saatleri dışında gelen resmi evrak ve telgrafları alıp, mesai başlangıcında yurt müdürüne teslim etmek,

(15) Küçük İşletmeleri, Küçük İşletmeler Statüsü ve Sözleşmesi hükümlerine göre çalışmalarını kontrol etmek,

(16) Yurtta, ani olarak sağlık durumu bozulanların tedavileri için gerekli önlemleri almak,

(17) Kurum Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimatında yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(18) Özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Yurt Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak,


KYK Yönetim Memuru Maaşları 2024 Ne Kadar?

Yönetim memurları 2024 yılında devletin verdiği memur maaşı taban maaş olarak başlamaktadır. 1-5 yıl arası çalışan kişiler için devletin belirlediği  2024 KYK Yönetim Memuru Maaşı 26.000 TL’ civarındadır. Bu durum 5-10 yıl arası çalışan kişiler için devletin verdiği oranda artış sağlamaktadır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Düz Memur Nedir, Ne İş Yapar? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu