Kamu Personel Alımları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, lise mezunu KPSS en az 60 puan ile kadın/erkek 100 personel alacak. Başvurular üniversiteye şahsen yapılacak. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2022

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.


Genel ve Özel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarım taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

9- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

10- 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

11- KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. ilanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,

12- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

15- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

16- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

17- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde belirtilen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

18- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.


Başvuru Yeri ve Şekli

Başvuru Yeri / Adresi :

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA

Başvuru Tarihleri :

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir.

1- Süresi içinde yapılmayan başvurular,

2- Eksik belge ile yapılan başvurular,

3- Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları,

4- Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Müracaat için istenen Belgeler:

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

2- Başvuru formu, Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)

9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.dpu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren ilan tarihi itibariyle 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.


Öğrenci Gündemini Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Ederek Güncel Bilgilere Daha Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Gündemi: Instagram

Öğrenci Gündemi: Twitter

Öğrenci Gündemi: Facebook

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu