Kamu Personel Alımları

TKK, KPSS En Az 60 Puanla 47 Personel Alacak! Son 4 Gün!

Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) yayınladığı ilanda 08.10.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular için KPSS En Az 60 Puanla 47 Personel Alacak. Tarım Kredi Kooperatifi, Başvuruların 08.11.2021 günü saat 18.00’ de biteceğini açıkladı. Son 4 gün kalan başvuru ilanına Ziraat Mühendisi Alımı yapılacak. Tüm detayları makalemizde bulabilirsiniz…

TKK, KPSS En Az 60 Puanla 47 Personel Alacak! Son 4 Gün!

Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı aşağıda tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
 4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Kooperatif Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adayların;

 • ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) veya 2021-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,
 • Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
 • Gaziantep Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Kilis’te ikamet eden ancak son 2 aydır Gaziantep’te ikameti bulunan adayın başvurusu Gaziantep ilinden kabul edilecektir.)

Gaziantep Bölge Birliği sınırları içerisinde yer alan Kilis ilindeki kooperatiflerimizin personel ihtiyacı bulunmadığından, bu ile Kooperatif Görevlisi istihdamı yapılmayacak olup, son ikamet adres ili Kilis olan adaylar başvuruda bulunamayacaktır.

 • Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Adana’da ikamet eden ancak son 2 aydır Hatay’da ikameti bulunan adayın başvurusu Hatay ilinden kabul edilecektir.) Gerekmektedir.

Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgâh adresi, başvuru ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgâh belgesindeki, son ikamet edilen il dışından yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.


Ziraat Mühendisi Kadrosuna Başvuracak Adayların;

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,
 • Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır),
 • Gaziantep Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,
 • Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.)

Gerekmektedir.

Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.

Gaziantep Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Gaziantep Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Mersin Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.


ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

İl bazında alınacak personel sayısının % 20’si oranında (Lisans kategorisi il bazında ayrı ayrı değerlendirilecek) ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS / Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi puan türüne göre yapılacak genel kontenjan sıralamasına tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili puan türü ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katına kadar aday çağrılacak olup, Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem yapılacaktır.

Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.


BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

28.10.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular web sayfamızdan yapılacak olup, son başvuru 08.11.2021 günü saat 18.00’a kadardır.

Başvurular 08.11.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru bitiş tarihi olan 08.11.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir.

Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, elektronik ortamda Personel/Ortak Çocukları alanından başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında aday tarafından;

 1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
 2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Yükseköğretim Mezun Belgesi”,
 3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu”,

Adayın yukarıda bahsedilen 6 aylık ikametgâh şartının teyidi; ibraz edeceği e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer alan “Tescil Tarihi” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer alan “Tescil Tarihi” kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan 28.10.2021 itibariyle dikkate alınmayacaktır.),

 1. 2020 yılı veya 2021 yılına ait KPSS Sonuç Belgesini, (sonuç belgesi üzerinde kontrol kodunun bulunması zorunludur)
 2. Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi (Belge puanı yazmayan evraklar dikkate alınmayacak),
 3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Adli sicil kayıt belgesi”, (Kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği “Diğer” , belgenin nereye verileceği “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)
 4. Fakülte denklik belgesi (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)

Eklenecektir.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.


MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Kooperatif Görevlisi kadrosundan başvuran adaylar, ikamet ettikleri il sınırları içerisinde, elektronik ortamda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2020 yılı veya 2021 yılı KPSS (Lisans) sınavının KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her il için tespit edilen ihtiyacın 5 katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

 

Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olanlar), Gaziantep/Mersin Bölge Birliğine bağlı illerin tümünde ikamet edenler, ilin bağlı bulunduğu Bölge Birliği kontenjanına başvuruda bulunabileceklerdir. Belge puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılacak olup, Gaziantep/Mersin Bölge Birliğine toplamda tespit edilen ihtiyacın 5 katı aday (her bölge için ayrı ayrı değerlendirilerek hesaplanacak) mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde son brüt ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

İrtibat Adresi:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü :

Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya / ANKARA

Telefon : 0 312 216 40 00 – 0 312 216 43 04 – 07 – 08 – 26 – 37


➡Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Başvuru Formları için TIKLAYINIZ…


 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu