Üniversite

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Gelir Uzman Yardımcısı Maaşları 2024 Ne Kadar?

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Gelir Uzman Yardımcısı Maaşları 2024 Ne Kadar? Gelir Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar? KPSS A Grubu mesleklerinin başında gelen ve en popüler olan bu meslek hakkında merak edilen her şey yazımızda..

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından taşra teşkilatında görevlendirilen meslek gruplarındandır. Gelir İdaresi Başkanlığı ülkemizde kamu gelirlerinin başında gelen vergilerin toplanmasında görevli bir kurumdur. Bu tahsilatın gerçekleştirilmesi, vergilendirme aşamalarına dair yoklamaların ve denetlemelerin gerçekleştirilmesi safhalarında görevli Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcıları ve Gelir Uzmanlarını taşra teşkilatında yer alan Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görevlendirmektedir.

Gelir Uzman Yardımcısı olmak için adayların geride bırakması gereken toplamda 2 aşama bulunmaktadır. Bu iki aşamanın birincisi Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilmektedir. Bu sınava mesleğe alınacağı Başkanlık tarafından duyurulmuş olan kadro sayısının 5 katı kadar aday katılabilmektedir. Yazılı sınava katılacak adaylar Başkanlığa KPSS puanı ile yapılacak olan başvuru neticesinde belirlenmektedir.


Gelir Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Yönetmeliğe göre ;

 • Uzman ve uzman yardımcıları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.
 • Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  Yönetmelikte belirtilen hususa göre gelir uzmanı vergi dairesindeki hemen her işi bizzat yapar. Kısaca vergi dairesindeki servisleri şu şekilde yazabiliriz;
 • Evrak Servisi
 • İcra – Satış Servisi
 • İhtilaflı İşler Servisi
 • KDV İade Servisi
 • Muhasebe Servisi
 • Takip Servisi
 • Vezne Servisi
 • Özlük Servisi
 • Sicil Servisi
 • Tarama Servisi
 • Vergilendirme Servisi

Gelir Uzman Yardımcılarının görevlendirildikleri servislere göre yaptığı işler değişmektedir. işte o ilerle ilgili detaylar;

1) Vergilendirme Servisi: Bu servisler içerisinde en önemli ve en temel servis vergilendirmedir. Vergi dairesindeki asli işleri vergilendirme servisi yapmaktadır. Buna paralel angaryası ve iş yükü en yoğun olan servistir. En temel görevi tarhiyat, tahakkuk ve yazışmalardır. Gelir uzmanları vergi kimlik numaralarına göre ayrılmış belli dosyalardan sorumludur. Sorumlu olduğu dosyalar hakkında hemen her işi yapmaktadır. Bu işleri aşağıdaki gibi tasnif edebiliriz;

 • Mükellefle ilgili yazışmalar
 • Tarhiyatlar
 • Mükellefi takdir komisyonuna sevk etme
 • Vergi iadesi dosyası hazırlama
 • Damga vergisi-stopaj beyannameleri-GMSİ kira beyannameleri vs. evrakı kabul etme
 • Vergi inceleme raporlarının işlemleri
 • Evrak servisinden gönderilen evrakları dosyalarına atma,
 • Fatura Arşivdeki terki yapılmış dosyaları düzenleme ve yıl sonlarında evrak imhası yapma ve bunlar dışında aklınıza dosyayla ilgili ne gelirse amirinin verdiği işi yapmakla sorumludur.

2) Sicil Servisi: Sicil servisindeki gelir uzmanları yeni dosya açılışı, kapanışı, mükellef kayıtları, terk, işe başlama, elden tebligat yapma, vergi dairesi başkanlığı olmayan küçük illerde yoklama yapma gibi işlerden sorumludur. Açılışı yapılan dosya vergilendirme servisine gönderilir ve dolaptaki yerini alır.

3) KDV İade Servisi: KDV iade servisi ihtisas servistir ve sadece KDV iadesiyle ilgilenir. Bu servisin amacı mükellef iadelerindeki gecikmeyi minimuma indirmektir. Buradaki gelir uzmanları da doğal olarak KDV iade süreciyle ilgili mükellefe ait eksik evrakları tamamlama, iade sürecini yürütme, prosedürler kısaca ne gerekiyorsa o işlemleri gerçekleştirir ve takip eder.

4) Muhasebe Servisi: Muhasebe servisinin temel görevi KDV dışındaki iadeleri yapmaktır. Vergilendirme servisi tarafından hazırlanan iade dosyaları son olarak bu servise gelir ve bu serviste Muhasebe Fişi ile iade gerçekleştirilir.

5) Takip Servisi: Takip servisi vergi hukukundan bildiğimiz amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun uygulayıcısıdır. Ödeme emirleri, tahsil zaman aşımı bu servisten takip edilir.

6) İhtilaflı İşler Servisi:İhtilaflı işler hukuk davalarıyla ilgili yazışmalarda vergi dairesi ile ilgili idare arasında aracılık eder ve 2 nolu ihbarnameyi düzenler. ( Dava konusu edilmiş ihbarnameler yeniden düzenlenirse eskisiyle karışmaması için 2 nolu ihbarname denmektedir. ) Mahkeme yazılarının büyük çoğunluğunu yine vergilendirme servisi tarafından yazılır. İlgili evrakı tamamlama vergilendirme servisinin görevidir. İhtilaflı işler sadece aracı konumdadır.

7) Vezne ve Evrak Servisi: Vezne-Evrak servisinde görev yapan meslek mensupları gişe memurunun yaptığı işleri yapar. Vergi dairesine gidildiğinde mutlaka muhattap olacağınız kişiler öncelikle bu servislerde çalışan gelir uzmanları veya memurlar olur.

8) Özlük Servisi: Özlük, vergi dairesinin insan kaynaklarıdır. Göreve başlama, görevden ayrılma, görevlendirme ve diğer özlük işleri burada görülür.

9) Tarama Servisi: Tarama servisi doğrudan müdüre bağlı olan servistir. İstatistikleri tutmakla birlikte vergi dairesi müdürünün inceleme yetkisi bu servis tarafından yerine getirilir. İncelemeler genelde küçük çaplı konulardan oluşur. En sık rastlanan gerçek kişi mükelleflerin gayrimenkul alım satımları sonucu elde ettiği ticari kazançtır. Takdire sevk edilen mükellefin donesi bu servis tarafından hazırlanır.
Bunlara ek olarak özellikle mükelleflerin yoğun olarak vergi dairesine geldiği dönemlerde ( özellikle Mart ayı kira beyannamelerinin verildiği dönem ) danışmada mükelleflere ön bilgi vermek ve yönlendirmek amacıyla da yine Gelir Uzmanları ve Gelir Uzman Yardımcıları görevlendirilirler. Yapılandırma dönemlerinde ve diğer yoğun dönemlerde Alışveriş Merkezlerinde kurulan Maliye masalarında da görev yapanlar gelir uzmanlarıdır.

Genel olarak anlaşılacağı üzere gelir uzmanının spesifik bir görevi yoktur. Bulunduğu servisin görevi neyse veya amirleri tarafından verilen iş neyse onu yerine getirmekle görevlidir.


Gelir Uzman Yardımcılığı Sorumlulukları Nelerdir?

Gelir uzmanlarının başlıca görevleri vardır ve o görevler şu şekildedir;

 • Amirleri tarafından mevzuata uygun verilen görevleri yerine getirmek,
 • Kanun, yönetmelik, tüzük ve yönergelere uygun olarak kendilerine belirtilen iş ve işlemleri yapmak, takip etmek,
 • Tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak.

Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına Başvuru Nasıl Olur?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan elektronik ortamda adaylar başvurularını gerçekleştirmektedirler. Sınava başvuru koşulları ise şu şekildedir;

-657 Sayılı DMK’da yer alan Genel Koşulları haiz olmak. O koşullar ise şunlardır;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
3) 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak.

-Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat veya Hukuk Fakülteleri’nden mezun olmak.
-Sınavın gerçekleştirileceği yılın başı itibariyle 35 yaşını doldurmamış bulunmak
-Askerlik ile ilişiksiz olmak.
-Vazifesini yapmaya mani olacak sürekli bir engel durumu bulunmamak
-Son iki yılda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu sınavında

KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS P48 Puan Türü hesaplanırken aşağıdaki dersler bu hesaplamada etkili olmaktadır;

-Genel Yetenek
-Genel Kültür
-Hukuk
-İktisat
-Maliye
-Muhasebe

Bu hesaplamada Genel Yetenek ve Genel Kültür derslerinin ağırlığı %10’ar iken diğer derslerin ağırlıkları %20’şerdir.

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunacak olan adayların Başkanlık tarafından alım yapılacak ilan edilmiş olan iller arasından en fazla beş tanesini tercih etmesi gerekmektedir. Adaylar seçmiş oldukları bu beş ilden birisi için sınava katılma hakkı kazanırlarsa yazılı sınava katılabileceklerdir. Aksi halde adayların Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına başvurmaları mümkün olmayacaktır. Kurum yazılı sınava her il için alım yapacağı kadronun azami yirmi katı kadar adayı davet edebilecektir.


Yazılı Sınavda Hangi Konulardan Sorulur?

Uzman yardımcılığı yazılı sınav sorularının konuları şu şekildedir;

a) Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için;

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.
2) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
3) Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
4) Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
5) Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
6) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

b) Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için;

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.
2) Genel yetenek ve genel kültür.
3) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi.
4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
Sözlü Sınav Nasıl Olur?
Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda, adayların;

 • Muhakeme gücü,
 • Bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği,
 • Genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Yetenek ve kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak,
  her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.


Gelir Uzman Yardımcılığı’na Atanma ve Yardımcılık Dönemi Nasıl Olmaktadır?

Sözlü mülakatın sonucunda başarılı olan adaylar arşiv ve güvenlik araştırmalarında da bir sorun çıkmaması durumunda Gelir Uzman Yardımcısı olarak kazandıkları yerde bulunan Vergi Dairesi Müdürlüklerinde göreve başlarlar. Mesleğe başlayan adaylardan ilk kez devlet memuru olanların ilk bir yıllık dönemi Aday Memurluk dönemidir. Bu bir yıllık sürenin sonunda gerçekleştirilecek olan adaylık eğitimi ve asalet sınavı neticesinde adaylıkları kaldırılacaktır.

Mesleğe başlayan Gelir Uzman Yardımcıları ilk etapta bir temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulmaktadırlar. Bu temel ve hazırlayıcı eğitim genel olarak Ankara’da yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde yapılmaktadır. Bu eğitimin ardından adaylara eğitimde görmüş oldukları konulardan sınav yapılır. Bu sınavda adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Tüm adaylar mesleğe Gelir Uzman Yardımcısı olarak başlarlar. Gelir Uzman Yardımcılığı süreci üç sene sürecek bir dönemdir. Bu üç yılın sonunda meslek mensupları Yeterlik Sınavına girerek Gelir Uzmanı olacaklardır.


Gelir Uzman Yardımcılığı Olmak İçin Hangi Eğitim Alınır?

Gelir uzmanlığı, akademik eğitimlerin ardından yapılan özel sınavlarla yerleşilen bir pozisyondur. Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Özel koşullar ve puan türüne uygun seçimler yapılır. İlk önce gelir uzman yardımcısı olarak mesleğe adım atılır. Ardından yeterlilik sınavını kazanarak gelir uzmanı olunabilir.

Gelir uzmanlarının mezun olduğu ilk 5 bölüm ve ilk 5 üniversite şu şekilde;

İlk 5 Üniversite

1. Anadolu Üniversitesi
2. Gazi Üniversitesi
3. İstanbul Üniversitesi (İÜ)
4. Atatürk Üniversitesi
5. Selçuk Üniversitesi
İlk 5 Bölüm
1. İşletme – %21,5
2. İktisat – %19,6
3. Maliye – %8,2
4. Kamu Yönetimi – %6,4
5. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri – %2,7


Gelir Uzman Yardımcılarının Maaşları 2024 Ne Kadardır?

2024 yılı itibari ile Gelir Uzman Yardımcısı maaşları en düşük 34.00 TL, en yüksek ise 70.000 TL’dir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 İcra (Haciz) Memuru Nasıl Olunur?

👉 İcra Katibi Nasıl Olunur?

👉 Mübaşir Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu